Για την Ίο, το φυσικό περιβάλλον, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη δικαιοσύνη | ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ «Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Εκτίμηση των επιπτώσεων… Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη” και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

Σύντομο ιστορικό:
Α. Το “Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ” είχε συνυπογράψει, μαζί με το “Σύνδεσμο Ιητών», το «Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Αγίας Ζωής — ΣΠΠΑΖ/ ANIMA», προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μεγάλη τουριστική επένδυση στην περιοχή Διακοφτό – Κουμπάρα της Ίου. [ΕΔΩ]
Β. Η προσφυγή συζητήθηκε στο ΣτΕ και αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η εισήγηση της εισαγγελέως προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εκδώσει προδικαστική απόφαση  δημοσιεύτηκε στις 23 Μαΐου 2019 και αποτελεί μια νίκη των φορέων που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ αλλά και μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλα σχετικά θέματα. [ΕΔΩ]
 
Γ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)της 7ης Νοεμβρίου 2019
Είχαν προσφύγει:
Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy,
Σωματείο «Σύνδεσμος Ιητών», Σωματείο «Ελληνικό Δίκτυο – Φίλοι της Φύσης», Σωματείο «Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής – ΣΠΠΑΖ»
Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) αποφαίνεται:
1) Το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να διεξάγει τις σχετικές με έργο διαδικασίες συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην έδρα της αρμόδιας περιφερειακής διοικητικής αρχής και όχι στον Δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος υλοποιήσεως του έργου αυτού, εφόσον οι συγκεκριμένοι όροι διεξαγωγής δεν διασφαλίζουν την ουσιαστική τήρηση των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου κοινού, στοιχείο του οποίου η διακρίβωση απόκειται στο αιτούν δικαστήριο.
2) Τα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας 2011/92 έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αντιτάσσεται σε μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος της οποίας αφετηρία συνιστά η δημοσιοποίηση της εγκρίσεως έργου διά της αναρτήσεως στο διαδίκτυο, όταν τα μέλη αυτά του ενδιαφερόμενου κοινού δεν είχαν προηγουμένως τη δυνατότητα να ενημερωθούν επαρκώς για τη διαδικασία αδειοδοτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής.
Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση και την απόφαση του Δικαστηρίου [ΕΔΩ] [ΕΔΩ]