Καταστατικό των Φίλων της Φύσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Οργάνωση Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece, λειτουργεί ως Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η οργάνωση εμπνέεται από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες των Naturefriends International. Τα μέλη των ΦτΦ αγωνίζονται να συμβάλλουν για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν προνόμια και διακρίσεις που αφορούν τις πολιτικές πεποιθήσεις, το θρήσκευμα, το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη κ.ά. γιατί μόνο σε μια τέτοια δίκαιη κοινωνία μπορούν να βρoυν πλήρη εφαρμογή οι αρχές της αειφορίας, της αλληλεγγύης, της κλιματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης από το 2008 αξιοποιούν τις θέσεις, τις παραδόσεις και  την πλούσια εμπειρία της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/ NFI (έτος ίδρυσης 1895).

Η ουσιαστική συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International (NFI) στην ανάπτυξη των κοινωνιών αποτελεί η προσπάθεια για σύνδεση των κοινωνικών, οικολογικών και ανθρωπιστικών στόχων. Η συμβολή στην Αειφορική Ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στον εκδημοκρατισμό, στη μείωση της φτώχιας και στην διασφάλιση των οικολογικών πόρων.

Τη γνώση, την εμπειρία, τις επεξεργασίες, τις αρχές  της Διεθνούς Οργάνωσης  Naturefriends International,  οι Φίλοι της Φύσης τις αξιοποιούν δημιουργικά, τις προσαρμόζουν στα εθνικά δεδομένα, τις εξειδικεύουν και προσπαθούν να τις εφαρμόσουν στις περιοχές της χώρας μας. Παράλληλα οι Φίλοι της Φύσης επεξεργάζονται δικές τους θέσεις για τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα της χώρας μας και επιχειρούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των θέσεων  των Naturefriends International.

 

Άρθρο 1

Ονομασία – Σφραγίδα – Έδρα

 1. Το όνομα του σωματείου είναι Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» και σε συντομογραφία ΦτΦ.
 2. Το όνομα του σωματείου στην αγγλική γλώσσα είναι Naturefriends Greece και σε συντομογραφία NFGR
 3. Έδρα του σωματείου είναι το Χαϊδάρι Αττικής και συγκεκριμένα το γραφείο που βρίσκεται στο Χαϊδάρι επί της οδού Ανθέων αριθμός 72. Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να μεταφέρεται η έδρα του σωματείου ή να ιδρύονται γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
 4. Το έμβλημα του σωματείου είναι δύο χέρια ενωμένα σε χειραψία κάτω από τρία άνθη σε σχήμα αστερία.
 5. Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα. Περιφερειακά αναφέρονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ –NATUREFRIENDS GREECE. Μέσα στον κύκλο υπάρχει παράσταση η οποία απεικονίζει το έμβλημα του σωματείου.

 

Άρθρο 2

Σκοποί

Οι σκοποί του Σωματείου Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε το σωματείο έχει ως σκοπούς:

 1. Να προβάλλει και να διαδίδει τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να συμβάλλει στην υλοποίηση των αρχών αυτών μέσα από την διάδοση και προβολή ενός άλλου τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, που να διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία.
 2. Να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του τοπίου, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση και την αναπαραγωγή των φυσικών πόρων, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της ζωής στη γη αλλά και γενικότερα να συμβάλλει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βελτιστοποίησης των συνθηκών ζωής.
 3. Να αναπτύσσει εντός αλλά και εκτός Ελλάδας σχέσεις και συνεργασίες με άλλες οργανώσεις, φορείς, σωματεία, συλλόγους και δίκτυα οργανώσεων ή πολιτών με παρόμοιους σκοπούς και κυρίως εφόσον υιοθετούν τις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αειφορίας.
 4. Να διαδίδει και να εφαρμόζει εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να οργανώνει δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου συμβατές με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
 5. Η διάδοση της αξίας της φύσης για την ανθρώπινη ύπαρξη και η προώθηση δράσεων, ιδεών και απόψεων με στόχο την εναρμόνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
 6. Να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία, πολιτών διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικής κουλτούρας, θρησκείας και καταγωγής, όπως επίσης και να στηρίζει κοινωνικά αδύναμες ομάδες πολιτών.
 7. Να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τα κινήματα και τις οργανώσεις πολιτών για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη (αστικό, ανθρωπογενές περιβάλλον).
 8. H Περιβαλλοντική εκπαίδευση και γενικότερα η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα.
 9. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μελών και πολιτών σχετικά με ανθρωπιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργιά της κοινωνίας και τη ζωή των ανθρώπων.
 10. Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, για την ηθική, μορφωτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική προαγωγή των μελών του και γενικά όλων των ανθρώπων.
 11. Η προώθηση κοινωνικών, οικολογικών, πολιτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών θέσεων που ενστερνίζονται τα μέλη του συλλόγου αλλά και η Διεθνής Οργάνωση Nature Friends International.
 12. Η προώθηση και προβολή της αξίας του εθελοντισμού και των εθελοντικών δράσεων καθώς και η δημιουργία ενός πανελλήνιου δικτύου εθελοντών για την προώθηση του θεσµού του εθελοντισµού και την εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής
 13. Η παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κυρίως η παρέμβαση με σκοπό τη προβολή και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσματος της Οικολογίας.
 14. Να συμβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο στην ανέλιξη, καλλιέργεια και προστασία της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, εδραζόμενο στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της συμμετοχής και της ελευθερίας.
 15. Η διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς καθώς και η καλλιέργεια της τέχνης των γραμμάτων και του πνεύματος.

 

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

Για να προωθηθούν και να επιτευχθούν οι σκοποί που αναφέρθηκαν (άρθρο 2) οι «Φίλοι της Φύσης» σχεδιάζουν εξειδικευμένους στόχους, οργανώνουν όλες τις απαιτούμενες δράσεις σε επιστημονικό, πολιτικό, κινηματικό επίπεδο και χρησιμοποιούν κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον. Ειδικότερα οι «Φίλοι της Φύσης» :

 1. Σχεδιάζουν και αναλαμβάνουν μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δίκτυα και κινήματα πολιτών, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες για συγκεκριμένα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της οργάνωσης (άρθρο 2).
 2. Πραγματοποιούν ημερίδες, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των μελών της οργάνωσης, των συνεργατών της και όλων των πολιτών. Η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 3. Οργανώνουν ή συμμετέχουν σε κοινωνικούς αγώνες και χρησιμοποιούν κάθε νόμιμο μέσον για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των πολιτιστικών ιστορικών μνημείων και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.
 4. Ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό και συμμετέχουν στην προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των οικολογικά ευαίσθητων και προστατευομένων (ή μη προστατευομένων) περιοχών. Παράλληλα, με τη δράση τους διεκδικούν από την πολιτεία να αναλάβει τις δικές της ευθύνες για την προστασία των οικοσυστημάτων, του τοπίου και των χώρων ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 5. Υποστηρίζουν τις κοινωνικές, οικολογικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των μελών της οργάνωσης.
 6. Αξιοποιούν τα «σπίτια» των Φίλων της Φύσης, ξενώνες, καταφύγια, κατασκηνώσεις (camping) και άλλες εγκαταστάσεις συμβατές με το περιβάλλον, οι οποίες εκτός από χώροι διαμονής προσφέρονται ως κέντρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 7. Οργανώνουν (ή και συμμετέχουν σε) εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιοποικιλότητα, τον τουρισμό, την οικολογία, τη διατροφή και γενικά σε κάθε δράση ή εκδήλωση που είναι σχετική με τους σκοπούς της οργάνωσης.
 8. Υποστηρίζουν τους Συνεργάτες του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης», στις δραστηριότητες που αυτοί αναπτύσσουν για την επίτευξη των κοινών στόχων.
 9. Συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκτυα για την υπεράσπιση και τη βελτίωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεύθεροι χώροι, διαχείριση των απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας, δικαιώματα πεζών/ποδηλατών/ ΑΜΕΑ κ.λπ)
 10. Εκδίδουν περιοδικά και άλλα έντυπα, αξιοποιούν το διαδίκτυο (Blogs, Sites, Επικοινωνία, Συνεννόηση, Συντονισμό, Εκπαίδευση, Ενημέρωση).
 11. Συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, Πολιτικά – Οικολογικά – Κοινωνικά και άλλα Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα και γενικά επιστημονικούς φορείς, ομάδες και κοινωφελείς Οργανισμούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 4

Μέλη

Μέλη του σωματείου Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 1. Αναπτύσσουν και συμμετέχουν ενεργά ή στηρίζουν πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 2. Τα μέλη, φυσικά πρόσωπα, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. των Φίλων της Φύσης (Ελλάδος) στην οποία αναφέρονται:

α) Η ρητή συμφωνία τους  με το παρόν καταστατικό. Τα μέλη των Φίλων της Φύσης, είναι αυτοδίκαια μέλη του δικτύου Naturefriends International. [σ.σ. το καταστατικό των NFI ΕΔΩ – Ιδιαίτερη  προσοχήστο Preamble]

β) Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι να συνηγορήσουν θετικά δύο πρόσωπα τακτικά  μέλη των ΦτΦ, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση.

γ) Τα υποψήφια μέλη γίνονται για ένα χρόνο δόκιμα μέλη. Μετά τον έναν χρόνο, γίνονται τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Κριτήρια για να καταστούν από δόκιμα σε τακτικά μέλη είναι η ενεργή συμμετοχή, η στήριξη των δράσεων των ΦτΦ, η τήρηση του καταστατικού, η προβολή των θέσεων του σωματείου, η  κανονική καταβολή της συνδρομής τους.

 1. Το Δ.Σ. των Φίλων της Φύσης συζητά την αίτηση εγγραφής για δόκιμα μέλη στην πρώτη συνεδρίασή του από την ημερομηνία υποβολής της. Την οριστική απόφαση για την ένταξη του δόκιμου ως τακτικού μέλους στο Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» την παίρνει το Δ.Σ. τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την αίτηση εγγραφής.
 2. Τα δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος εκτός από αυτά του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
 3. Κάρτα μέλους των ΦτΦ έχουν δικαίωμα να λάβουν όλοι όσοι έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους. Η κάρτα είναι απαραίτητη για την αναγνώριση της ιδιότητας ως μέλους του σωματείου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για κάθε άλλη υπηρεσία ή προνόμιο των μελών (εκπτώσεις σε καταστήματα και υπηρεσίες, χρήση των σπιτιών των ΦΤΦ κ.λ.π). Η κάρτα ανανεώνεται κάθε έτος.

 

Άρθρο 5

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 1. Τα μέλη μπορούν να απολαύουν τα ωφελήματα και γενικά κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του σωματείου. Τα μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να συμβάλλουν και να συνδιαμορφώνουν τις θέσεις και την πολιτική του σωματείου.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου.

β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωµατείου.

γ) Να συµµετέχουν στις ενέργειες του Σωµατείου.

δ) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

 

 

Άρθρο 6

Συνεργάτες του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης»

Στο Σωματείο Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» μπορεί να συμμετέχουν ως Συνεργάτες φορείς όπως Όμιλοι, Σύλλογοι, Σωματεία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ινστιτούτα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ομάδες εργασίας, ενώσεις προσώπων κλπ εφόσον αποδέχονται τους σκοπούς και τις αρχές του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης» όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 1,2,3 και στην Εισαγωγή του παρόντος καταστατικού.

 

Α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να καταστούν συνεργάτες  στο Σωματείο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ είναι οι εξής:

 1. Να υποβάλλουν αίτηση συνεργασίας στην οποία θα αναφέρεται ότι επιθυμούν τη συνεργασία υπό τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό και γνωρίζουν και αποδέχονται το καταστατικό καθώς και τον χαρακτήρα του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης» και των Naturefriends International.
 2. Η Αίτηση συνεργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής και επικυρώνεται στο πρώτο Δ.Σ. των ΦτΦ.

 

Β) Δικαιώματα των  Συνεργατών των ΦτΦ:

 1. Μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο/ έμβλημα των ΦτΦ στην αλληλογραφία τους, ιστότοπους και κάθε δημόσια προβολή τους με την ένδειξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
 2. Λαμβάνουν εσωτερική αλληλογραφία και ενημέρωση.
 3. Εκπρόσωπος του φορέα συμμετέχει στις συνελεύσεις των ΦτΦ ως παρατηρητής με δικαίωμα λόγου.
 4. Έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις, αιτήσεις για συνεργασία σε προγράμματα και κοινές δράσεις, οι οποίες εξετάζονται από το Δ.Σ. των ΦτΦ.
 5. Οι Συνεργάτες αυτοτελώς δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα των ΦτΦ.

 

Γ. Υποχρεώσεις των Συνεργατών των ΦτΦ:

 1. Να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή η οποία ορίζεται από το Δ.Σ των ΦτΦ.
 2. Να ενημερώνουν το Δ.Σ. και τις συνελεύσεις των ΦτΦ για τις δράσεις τους.
 3. Προαιρετικά προβάλλουν τις θέσεις, τις δράσεις και τις προτάσεις των ΦτΦ.

 

Άρθρο 7

Οργάνωση Νεολαίας

Για τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, την εκπαίδευση και τα ειδικά προγράμματα νέων υπεύθυνη είναι η νεολαία των ΦτΦ . Στη νεολαία μπορούν να ενταχθούν τα μέλη της οργάνωσης με ηλικία έως 31 ετών. Η νεολαία δύναται να λειτουργεί με αυτοτέλεια ως τμήμα του σωματείου. Η δράση της νεολαίας παρουσιάζεται  στις συνελεύσεις και στο  Συνέδριο των Φίλων της Φύσης.

Ο κανονισμός λειτουργίας της νεολαίας εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Σωματείου Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης».

Η νεολαία ορίζει τους εκπροσώπους της στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. ή σε άλλα όργανα και επιτροπές των ΦτΦ.

 

Άρθρο 8

Οικονομικοί Πόροι

 1. Οι συνδρομές ή οι έκτακτες εισφορές των μελών Φυσικών Προσώπων και των Συνεργατών του Σωματείου.
 2. Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή των μελών για το χρονικό διάστημα από την έγκριση του καταστατικού έως τη λήψη σχετικής απόφασης από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται στο ποσό των 10 Ευρώ.
 3. Η ετήσια συνδρομή των Συνεργατών του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης» καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή των μελών για το χρονικό διάστημα από την έγκριση του καταστατικού έως τη λήψη σχετικής απόφασης από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται στο ποσό των 40 Ευρώ.
 4. Έσοδα από εκδηλώσεις κοινωνικού, εκδρομικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, λαχειοφόρους κ.λπ.
 5. Πόρους μπορεί να έχει το σωματείο από οικειοθελείς παροχές σε είδος ή σε χρήμα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες, προγράμματα καθώς και από άλλες πηγές, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν ούτε αντιστρατεύονται τις αρχές και τους σκοπούς του. Απόφαση για την αποδοχή των πόρων αυτών θα παίρνεται με αυξημένη πλειοψηφία και συγκεκριμένα με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 5 από τα 7 μέλη του Δ.Σ.

 

Άρθρο 9

Αποχώρηση μέλους

 1. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από το Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης», με ενημερωτική επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
 2. Σε περίπτωση που ένα μέλος φυσικό πρόσωπο ή Συνεργάτης του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης, συμμετέχει σε πρόγραμμα του σωματείου, τότε πρέπει να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωσή του και την τυχόν παροχή λογοδοσίας.

 

Άρθρο 10

Διαγραφή α) Μέλους φυσικού προσώπου β)  Συνεργατών

 1. α) Μέλη φυσικά πρόσωπα, διαγράφονται, εάν παραβιάζουν συστηματικά το καταστατικό των ΦτΦ ή εάν δεν πληρώνουν τη συνδρομή τους για δύο (2) συνεχή έτη. β) Συνεργάτες του Δικτύου διαγράφονται αν παραβιάζουν συστηματικά το καταστατικό των ΦτΦ ή δεν πληρώνουν τη συνδρομή του για δύο (2) συνεχή έτη.
 2. Η διαγραφή των μελών και συνεργατών μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 3. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Η διαγραφή γίνεται μετά προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του προς διαγραφή μέλους ή συνεργάτη με παράθεση των λόγων και κλήση να παραστεί στην συνεδρίαση όπου θα εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση, προς αντίκρουση της εισήγησης. Το μέλος ή συνεργάτης που διαγράφηκε έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της διαγραφής του στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 11

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου

Τα όργανα του σωματείου είναι τα εξής:

 1. Το Συνέδριο
 2. Η Γενική Συνέλευση
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 12

Το Συνέδριο

 1. Συνέδριο αποκαλείται η ανά τριετία τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Σωματείου και σ΄ αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής: α) Τα οικονομικά τακτοποιημένα  τακτικά μέλη των ΦτΦ β) Ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα Συνεργάτη με δικαίωμα λόγου. Ο εκπρόσωπος του φορέα Συνεργάτη δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, γ) Παρατηρητές που καλούνται προς τούτο από το Δ.Σ. με δυνατότητα παρέμβασης.
 2. Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα Οκτώβριου σε τόπο που αποφασίζεται  από το Δ.Σ ένα χρόνο πριν.
 3. Το Συνέδριο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κοινοποιεί στα μέλη του, καθώς και στους Συνεργάτες την πρόσκληση και το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης τέσσερις (4) μήνες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Οι φορείς Συνεργάτες,  καλούνται να στέλνουν προαιρετικά πριν από το Συνέδριο έγγραφη περιληπτική παρουσίαση της δράσης τους, όπως και τυχόν προτάσεις.
 4. Έκτακτο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί με απόφαση του Δ.Σ σε έκτακτες περιστάσεις ή εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του σωματείου.
 5. Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τα μέλη φυσικά πρόσωπα που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας το Συνέδριο επαναλαμβάνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου με όσα μέλη είναι παρόντα.
 6. Κατά την έναρξη των εργασιών εκλέγεται τριμελής Γραμματεία, η οποία διευθύνει τις εργασίες. Η Γραμματεία τηρεί την ημερήσια διάταξη και φροντίζει για την καταγραφή των πρακτικών, τα οποία και παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα κατά τις αρχαιρεσίες σύμβουλο.
 7. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφια για τα όργανα του Δικτύου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των αποτελεσμάτων και εκδικάζει τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί γραπτώς.
 8. Το Συνέδριο συζητά και αποφασίζει σχετικά με τα πιο κάτω θέματα:

α) Θέσεις πάνω στα μεγάλα εθνικά και διεθνή ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν τους σκοπούς του σωματείου.

β) Έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απόφαση για την απαλλαγή του Δ.Σ.

γ) Έγκριση του Προγράμματος Δράσης

δ) Καθορισμός συνδρομής  προς το Σωματείο (άρθρο 6.1)

ε) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

η) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής

θ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί και εγκριθεί  από το σώμα προς συζήτηση με ομοφωνία.

 1. Πρόταση για εισαγωγή θέματος στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίου μπορεί να υποβληθεί τουλάχιστον 4 μήνες πριν την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου με κοινή πρόταση του 1/10 των μελών του σωματείου.
 2. Οι αποφάσεις στο Συνέδριο παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 3. Τροποποίηση καταστατικού: Τυχόν τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου εισάγονται προς συζήτηση μόνο στο συνέδριο. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται παρουσία του 50% + 1 των οικονομικά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

 

Άρθρο 13

Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μελών φυσικών προσώπων, φορέων Συνεργατών του Σωματείου Ελληνικού Δικτύου ΦτΦ

 1. Στην ετήσια τακτική Συνέλευση του σωματείου δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη φυσικά πρόσωπα β) Ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα Συνεργάτη του Ελληνικού Δικτύου με δικαίωμα λόγου.
 2. Η Συνέλευση πραγματοποιείται τακτικά μία φορά το χρόνο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του μηνός Οκτωβρίου, σε τόπο που ορίζεται από την προηγούμενη Ετήσια Συνέλευση ή αν δεν είναι εφικτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή της. Το Δ.Σ. του Δικτύου διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη και την γνωστοποιεί στα φυσικά πρόσωπα μέλη και στους Συνεργάτες του Δικτύου, με κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίηση της Συνέλευσης.
 3. Η Συνέλευση έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα των τακτικών μελών φυσικών προσώπων που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Σε περίπτωση μη απαρτίας το Συνέδριο επαναλαμβάνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου με όσα μέλη είναι παρόντα.
 4. Έκτακτη Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. και αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τα 2/5 των μελών φυσικών προσώπων Η έκτακτη Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα σε τέσσερις (4) εβδομάδες από την ημέρα που κατατεθεί εγγράφως το αίτημα με τα προς συζήτηση θέματα.
 5. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 6. Τις εργασίες της Συνέλευσης διευθύνει ο/η Πρόεδρος του Σωματείου, ενώ ο/η Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά με τη βοήθεια ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο/η Γραμματέας του Δικτύου θέτει σε ψηφοφορία την ημερήσια διάταξη για την τήρηση της οποίας φροντίζει ο Πρόεδρος ο οποίος διευθύνει τις εργασίες.
 7. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και σε κάθε θέµα της ημερήσιας διάταξης προηγείται εισήγηση από τον
  Πρόεδρο ή τον Γραµµατέα ή από το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, στο οποίο έχει ανατεθεί η εισήγηση. Ακολουθεί συζήτηση µεταξύ των παριστάμενων µελών και στη συνέχεια τα θέµατα ημερήσιας διάταξης τίθενται σε ψηφοφορία.
 8. Εκτός αν προβλέπεται ή αποφασισθεί διαφορετικά, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε φανερή Ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και µελών..
 9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της
  Συνέλευσης. Αν υπάρχει µμειοψηφούσα γνώµη µέλους ή µελών, αυτή καταχωρίζεται επίσης στα πρακτικά.
 10. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Σωματείου εκθέτει
  τα πεπραγμένα του Σωματείου. Ο Ταµίας εκθέτει την ταµειακή κατάσταση, καταθέτει τον ισολογισµό και τον απολογισµό της προηγούµενης χρήσης και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν έκθεση ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση των πεπραγµένων του Σωµατείου, την έγκριση της διαχείρισης της προηγούµενης χρήσης. Ακολούθως συζητεί και ψηφίζει τον
  προϋπολογισµό της επόμενης χρήσης.

 

 1. Η τακτική Συνέλευση του Σωματείου έχει αρμοδιότητες, πλην αυτών που της παρέχει ο νόμος:

α) Να παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου.

β) Να εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και την ετήσια οικονομική διαχείριση, καθώς και να απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. από κάθε σχετική ευθύνη.

γ) Να αποφασίζει την ετήσια Συνδρομή.

δ) Να παύει ένα η περισσότερα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.: δ.1) Για σπουδαίους λόγους που ανάγονται στην τήρηση του καταστατικού, δ.2) Για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους, δ.3) Για ανικανότητα να ασκήσουν τακτική διαχείριση. Η απόφαση της παύσης πρέπει να περιέχει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και λαμβάνεται μετά προηγούμενη κλήτευση και ακρόαση του μέλους ή των μελών τα οποία αφορά.

 

Άρθρο 14

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά  (7) μέλη: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη ειδικών καθηκόντων.
 2. Στη σύνθεση του Δ.Σ. του Δικτύου δύο τουλάχιστον μέλη του πρέπει να είναι γυναίκες και ένας εκπρόσωπός της νεολαίας.
 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων που πάρθηκαν στο Συνέδριο και στις Συνελεύσεις. Συζητά επίσης για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
 4. Η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. και οι αποφάσεις μπορεί να γίνουν με τους εξής τρόπους: Συνάντηση σε συγκεκριμένο τόπο ή με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο τρόπο αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (mail, fax, ταχυδρομείο, skype κ.λπ). Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση πρέπει να υπάρχει γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και του Γραμματέα που να αναφέρονται α) Η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γραπτή πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. δύναται να γίνει με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (mail, sms, fax κ.λπ). Σε περιπτώσεις που η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται από απόσταση τότε θα πρέπει να δίνεται προθεσμία μέχρι και τριών εργάσιμων ημερών για να υπάρξουν τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ.
 5. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται δεύτερη ψηφοφορία αφού έχει προηγηθεί προσπάθεια για σύνθεση απόψεων. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται.
 6. Ο/η Πρόεδρος και ο/η Γραμματέας εκπροσωπούν το Δ.Σ. σε όλες τις εθνικές ή διεθνείς υποθέσεις. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω ορίζονται άλλα μέλη του Δ.Σ. ή και απλά τακτικά μέλη για να το εκπροσωπήσουν, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδοτήσεως.
 7. Για θέματα όπως π.χ. ενέργεια, κλιματική αλλαγή, Ευρωπαϊκές υποθέσεις, εκπαίδευση (e-learning),  ΜΜΕ κ.λπ. μπορούν να εκπροσωπήσουν τους ΦτΦ απλά μέλη φυσικά πρόσωπα ή και φορείς Συνεργάτες ή και ειδικοί ανά περίπτωση επιστήμονες, κατόπιν αποφάσεως και εξουσιοδοτήσεως από το Δ.Σ.
 8. Το Δ.Σ. έχει τριετή θητεία.

 

Β. Καθήκοντα Δ.Σ.

 1. Η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνεται αμέσως μετά το συνέδριο με μυστική ψηφοφορία και πάντως όχι το αργότερο από 10 μέρες.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο σύμφωνα με τους Νόμους και το καταστατικό, διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και την περιουσία του, εφαρμόζει τη στρατηγική που έχουν εγκρίνει το Συνέδριο και οι ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων το Δ.Σ:

α) υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα εργασιών, των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του Σωματείου και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.

β) συστήνει ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου

γ) ψηφίζει για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει τον πίνακα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μεριμνά για κάθε άλλη σχετική προετοιμασία ή διατύπωση η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

δ) αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών και για τη διαγραφή μέλους

ε) καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής, των έκτακτων συνδρομών των μελών του Σωματείου και των φορέων Συνεργατών καθώς και τον τρόπο καταβολής αυτών.

στ) δύναται να διορίζει και να ανακαλεί εκπροσώπους και τυχόν νομικούς συμβούλους

ζ) δύναται να διορίζει και να παύει το υπαλληλικό προσωπικό του Σωματείου και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές του.

η) δύναται να διορίζει επιστημονικούς, τεχνικούς συμβούλους και να συνάπτει αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς το Σωματείο.

θ) αποφασίζει για κάθε έκτακτο θέμα που προκύπτει και αφορά το Σωματείο

ι) κανονίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου και προσδιορίζει τις δαπάνες του. Το Δ.Σ δύναται επίσης να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του σωματείου και των ομάδων εργασίας, ώστε να εξειδικεύεται το παρόν καταστατικό.

ια) έχει όποια άλλη αρμοδιότητα του παρέχεται από το παρόν καταστατικό

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, το Συνέδριο και τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις. Παρουσιάζει στη Γ.Σ. και στο Συνέδριο την ετήσια έκθεση για την δράση του σωματείου,  φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων Δ.Σ. Έχει την επαφή με τους φορείς Συνεργάτες. Ο Πρόεδρος διατηρεί τις επαφές με τους Naturefriends International σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ.
 2. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της δημιουργίας γραφείου τύπου και επικοινωνίας και την σύνταξη Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων.
 3. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο.
 4. Ο Γραμματέας, είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., των Συνελεύσεων, κρατά τα αρχεία, προετοιμάζει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο. Έχει την επαφή με τα μέλη φυσικά πρόσωπα.
 5. Ο Ταμίας δέχεται τις πληρωμές προς το σωματείο, πληρώνει τις δαπάνες μετά από έγκριση του Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό τον οποίο οφείλει να παρουσιάσει στο Δ.Σ. το αργότερο ένα μήνα μετά την λήξη του λογιστικού έτους. Συνεργάζεται με τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ετήσια έκθεση.
 6. Τον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου διαχειρίζονται ο Ταμίας ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος. Ο καθένας απ΄ αυτούς δικαιούται να ενεργεί αυτοτελώς καταθέσεις και αναλήψεις.

 

Γ.ΒΙΒΛΙΑ Σωματείου:

Ταμείου [Ταμίας], Μητρώο Μελών φυσικών προσώπων [Γραμματέας], Μητρώο φορέων, Συνεργατών [ Πρόεδρος], Πρακτικά Δ.Σ [Γραμματέας], Πρακτικά Συνεδρίων και Εθνικών Συνδιασκέψεων/ Συνελεύσεων [Γραμματέας]

 

Άρθρο 15

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Δύο μέλη εκλέγονται από το συνέδριο και ένα μέλος ορίζεται από τη νεολαία και επικυρώνεται από το Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου.
 2. Το καθήκον της Ε.Ε. είναι να ελέγχει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το ταμείο, τα λογιστικά βιβλία και τα διαθέσιμα μετρητά, να διαπιστώνει κατά πόσο η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τους ισολογισμούς και να ενημερώνει αναλυτικά την ετήσια Εθνική Συνδιάσκεψη/ Συνέλευση και το Συνέδριο, καθώς και να συντάσσει έγγραφη έκθεση αναφοράς την οποία παρουσιάζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και το Συνέδρειο.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει προεδρεύοντα αμέσως μετά το συνέδριο.

 

Άρθρο 16

Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται, μεταξύ των μελών του σωματείου, με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια από το Τακτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 2. Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου. Τα έξοδα μετακίνησης των μελών εκτός Αθηνών, σε περίπτωση που εκλεγούν στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε.. θα καλύπτονται από το ταμείο των ΦτΦ εφ’ όσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα
 3. Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών εκλέγεται από το Συνέδριο τριμελής εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν πρέπει να είναι υποψήφια για κανένα αιρετό όργανο του Σωματείου.
 4. Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά.
 5. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι σύνεδροι μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις υποψηφίους για το Δ.Σ. και έναν για την Ε.Ε.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις αρχαιρεσίες και αφού κάνει καταμέτρηση συντάσσει πρακτικό, ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
 7. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών, τα ψηφοδέλτια και η γραπτή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στον/στην πλειοψηφήσαντα μέλος του Δ.Σ.
 8. Το Δ.Σ. που εκλέγεται συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά τις εκλογές/Συνέδριο όπως ορίζει και το άρθρο 14 Β.1 ανωτέρω.

 

Άρθρο 17

Διάρκεια Ισχύος του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης

Το Σωματείο έχει αόριστη διάρκεια.

 

Άρθρο 18

Διάλυση του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης

Το Σωματείο διαλύεται: α) Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Η απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου μπορεί να ληφθεί μόνο από την Γενική Συνέλευση που θα έχει συγκληθεί για το σκοπό αυτό. Στο Συνέδριο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των τακτικών μελών φυσικών προσώπων, που έχουν δικαίωμα ψήφου και τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των παρευρισκομένων μελών φυσικών προσώπων να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσής του.
 2. Το συνέδριο που θα αποφασίσει τη διάλυση θα αποφασίσει επίσης για τη διάθεση των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων του Δικτύου, τα οποία θα πρέπει να περιέλθουν σε σύλλογο ή σωματείο με παρόμοια δράση ή σε δημόσιο φορέα (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης, Πνευματικό Κέντρο κλπ) που έχει σκοπούς παρόμοιους με αυτούς του Ελληνικού Δικτύου των Φίλων της Φύσης.
 3. Τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διοικητικών διεκπεραιώσεων και διατυπώσεων για την διάλυση του σωματείου αναλαμβάνει το τελευταίο πριν την διάλυση Δ.Σ. ή σε περίπτωση έλλειψής του ή αδυναμίας του να συνέλθει από εκκαθαριστές που ορίζει το αρμόδιο δικαστήριο.

 

 

Άρθρο 19

Τελικές Διατάξεις

 1. Το οικονομικό έτος διαχείρισης θα συμπίπτει με το ημερολογιακό
 2. Αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος καταστατικού είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών .
 3. Για κάθε ζήτημα που αφορά την ερμηνεία του παρόντος καταστατικού αρμόδιο είναι το Δ.Σ
 4. Όσα μέλη εγγραφούν μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποκτούν εξ’αρχής την ιδιότητα του τακτικού μέλους, χωρίς να χρειαστεί να περάσουν από το στάδιο των δόκιμων μελών.
 5. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου και εξειδικεύουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Δ.Σ εισάγονται στη Γενική Συνέλευση ή το Συνέδριο για έγκριση.

 

Το καταστατικό αποτελούμενο από 19 άρθρα εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνέλευση των μελών στις 5 Ιουνίου 2014 και υπογράφεται από αυτά όπως ακολουθεί με το σκοπό να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο προς έγκριση και εγγραφή στο βιβλίο σωματείων.

 

ΧΑΪΔΑΡΙ 5/6/2014

 

Ο πρόεδρος της Ιδρυτικής Συνέλευσης                                          Ο γραμματέας

Κωνσταντίνος Φωτεινάκης                                                               Χριστίνα Βλαχάκη