Παναγιώτης Φράγκος: “Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή – Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ” | Ομιλία στο συνέδριο του ΓΕΩΤΤΕ

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Επιστήμη, Πολιτεία και Πολίτες» . Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece πρόβαλλε και συμμετείχε στο συνέδριο με θέμα Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή”

Εκ μέρους των ΦτΦ παρακολούθησαν το συνέδριο αρκετά μέλη, παρά το γεγονός ότι την ίδια ημέρα και ώρα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του οργανισμού.

——————-
Παρουσιάζουμε την ομιλία “Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή – Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ ΦτΦ” 
Ομιλητής: Παναγιώτης Φράγκος,
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ EMΠ σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
Η Κλιματική αλλαγή είναι πρόβλημα πολύ-επίπεδο, αφού επηρεάζει όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή ως περιβαλλοντικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα.Σύμφωνα με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και την έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC), οι επιπτώσεις της αλλαγής θα είναι τεράστιες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα
  • στο περιβάλλον (π.χ. αύξηση θερμοκρασίας, αύξηση στάθμης θάλασσας, καταστροφή βιο-ποικιλότητας, ακραία καιρικά φαινόμενα),
  • στην κοινωνία (αύξηση μεταναστευτικών ροών, αποψίλωση δασών),
  • στην οικονομία (π.χ. καταστροφή γεωργικής παραγωγής, καταστροφή υποδομών, μείωση τουρισμού λόγω καύσωνα κλπ.)
Γι’ αυτό το λόγο, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καθώς και οι πολιτικές ηγεσίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Βασική παράμετρος αυτών των δράσεων είναι η ορθή ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών.
Οι Φίλοι της Φύσης θεωρούν ότι χρειάζεται επειγόντως μια πολιτική και επιστημονική «επανάσταση» με ιδεολογικό πυρήνα την επείγουσα ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του κλίματος, με περιορισμό στο μοντέλο της «χωρίς όρια» οικονομικής ανάπτυξης και βασιζόμενη στην κλιματική δικαιοσύνη και στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Οι ΦΤΦ πρωτοπορούν στον τομέα της καθαρής ενέργειας και θεωρούν ότι οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την αποκεντρωμένη παραγωγή καθαρής ενέργειας με Φωτοβολταϊκά/ΦΒ με συνέργειες με τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους. Ως καθαρή μορφή ενέργειας, τα ΦΒ θα υποκαταστήσουν τους βρώμικους υδρογονάνθρακες και κυρίως το λιγνίτη και έτσι συμβάλουν απευθείας στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποτελεί την κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής.

  • Η διεσπαρμένη παραγωγή καθαρής ενέργειας γίνεται σε μικρή κλίμακα (σε αντίθεση με την κεντρική παραγωγή λιγνίτη και Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/ ΒΑΠΕ) χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • Μείωση κόστους ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. σε δημοτικά κτίρια)
  • Μείωση ενεργειακής φτώχειας ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Παράλληλα, ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στην γενική ευαισθητοποίηση τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής (πχ. Με τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, ενεργειακή και κλιματική δημοκρατία)
  • Βελτίωση αστικού τοπίου// χωροθέτηση στον αστικό ιστό (όχι σε βουνά ή περιοχές Natura που ενδέχεται να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά προβλήματα)
Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Δίκτυο ΦΤΦ υπέβαλλε στο Πράσινο Ταμείο το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» το οποίο εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια καινοτόμα πιλοτική δράση στους δήμους Κηφισιάς και Παλλήνης για τη δημιουργία πρότυπων ενεργειακών κοινοτήτων από πολίτες και το δήμο (χωρίς εταιρείες).
Παράλληλα θα γίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τις καθαρές μορφές ενέργειας και κατασκευή πρότυπου ΦΒ πάρκου το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης για την αξία της δράσης μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει θα μπορούσε εύκολα να μεταφερθεί σε άλλους δήμους με παρόμοιες ανάγκες και στόχους (π.χ. μείωση ενεργειακού κόστους, ενεργοποίηση πολιτών,, συνεργασία πολιτών – δήμου με οφέλη για όλους, ενημέρωση μαθητών).