Χωρίς προσωπικό, μέσα και σταθερή χρηματοδότηση οι 28 φορείς διαχείρισης των Προστατευμένων Περιοχών

 Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης ΕΔΩ
Χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, μέσα και σταθερή χρηματοδότηση παραμένουν οι 28 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτουργούν πάνω από δέκα χρόνια υπό την απειλή επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων ή καταδίκη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα μόνον τρεις περιοχές είναι χαρακτηρισμένες με Προεδρικά Διατάγματα, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε η ακριβής οριοθέτηση των περιοχών ευθύνης των φορέων, ενώ μόνον μια περιοχή διαθέτει το βασικό εργαλείο προστασίας, διαχειριστικό σχέδιο.
Ελλείψει προσωπικού και σταθερής χρηματοδότησης, παρά μόνον από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Περιβάλλοντος και τα ΠΕΠ, φαντάζει πολυτέλεια η υποχρέωση για συστηματική επιστημονική παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων, όπως και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων.
Αυτά και άλλα πολλά αποτυπώνονται στην Έκθεση της Επιτροπής Φύση 2000 (το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας) για τα δέκα χρόνια εφαρμογής του θεσμού των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών των “βιολογικών διαμαντιών” της χώρας, όπως τα χαρακτηρίζει.
Η έκθεση καθιστά σαφές ότι η επιτυχία του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δεν μπορεί στην πραγματικότητα να αποτιμηθεί, αφού οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ποτέ δεν διασφαλίστηκαν.
Διαβάστε το άρθρο της κ.Σταυρογιάννη στην ΑΥΓΗ ΕΔΩ