Ο Θερµαϊκός που σκοτώνουνε…

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΝΕΚΡΑ ΠΟΥΛΙΑ!

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ έχει αφεθεί ο Θερµαϊκός κόλπος. Από το Σεπτέµβριο τα απορρυπαντικά σκάφη έπαψαν να βγαίνουν για να τον καθαρίσουν, ενώ τα επεισόδια ρύπανσης πληθαίνουν. Το πλέον πρόσφατο ήταν και τραγικό. ∆εκατρία θαλασσοπούλια πνίγηκαν στο πετρέλαιο και, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των µελών του σωµατείου «∆ράση για την άγρια ζωή», δε στάθηκε δυνατό να σωθούν.
ΠΗΓΗ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ