22 April: Universal Declaration of the Rights of Mother Earth – 22 Απριλίου: Καθολική Διακήρυξη των δικαιωμάτων της μητέρας γης

http://pwccc.wordpress.com/programa

                       

 Προτεινόμενη καθολική Διακήρυξη των δικαιωμάτων της μητέρας  γης

Πρόλογος 
Εμείς, οι λαοί και τα έθνη της γης:
θεωρώντας ότι είμαστε όλοι μέρος της μητέρας γης, μια αδιαίρετη, ζωντανή κοινότητα  αλληλένδετων και αλληλοεξαρτώμενων όντων με ένα κοινό πεπρωμένο

με ευγνωμοσύνη αναγνωρίζουμε ότι η μητέρα γη είναι η πηγή ζωής, τροφής και γνώσης και παρέχει όλα όσα πρέπει για να ζούμε καλά

αναγνωρίζουμε ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα και όλες οι μορφές λεηλασίας, εκμετάλλευσης, κατάχρησης και μόλυνσης, έχουν προκαλέσει  μεγάλη καταστροφή,  υποβάθμιση και κατακερματισμό της μητέρας γης, βάζοντας τη ζωή, όπως την  ξέρουμε σήμερα, σε κίνδυνο μέσω  φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή

πεπεισμένοι ότι  σε μια αλληλοεξαρτώμενη ζωντανή κοινότητα δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν δικαιώματα μόνο στα ανθρώπινα όντα χωρίς πρόκληση ανισορροπίας μέσα στη μητέρα γη

βεβαιώνουμε ότι για να είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα εγγυημένα, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα της μητέρας γης και όλων των όντων αυτής, και ότι υπάρχουν  πολιτισμοί, έθιμα και νόμοι που το κάνουν

γνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη για τη λήψη αποφασιστικών, συλλογικών μέτρων για το μετασχηματισμό  των δομών  και  συστημάτων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές στη μητέρα γη 

προτείνουμε αυτήν την καθολική Διακήρυξη των δικαιωμάτων της μητέρας γης, και καλούμε τη γενική συνέλευση των ενωμένων εθνών να την υιοθετήσει, σαν κοινό πρότυπο δράσης για όλους τους λαούς και όλα τα έθνη του κόσμου. Τέλος  κάθε άτομο και οργάνωση έχει ευθύνη να βοηθά μέσω της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης, και αύξησης της συνειδητότητας, στο σεβασμό των δικαιωμάτων, που αναγνωρίζονται σ’ αυτή την Διακήρυξη και να εξασφαλίσει μέσω  γρήγορων και προοδευτικών μέτρων και μηχανισμών, εθνικών και διεθνών, την καθολική και αποτελεσματική αναγνώριση και  τήρησή της, μεταξύ όλων των λαών και των κρατών στον κόσμο.

Άρθρο 1. Η μητέρα Γη  
(1) Η μητέρα γη είναι ένα έμβιο ον.
(2) Η μητέρα γη είναι μοναδική, αδιαίρετη, αυτορυθμιζόμενη κοινότητα των αλληλένδετων όντων που υποστηρίζει, περιέχει και αναπαράγει όλα τα όντα.
(3) Καθένα όν καθορίζεται από τις σχέσεις του, ως αναπόσπαστο κομμάτι της μητέρας γης.
(4) Τα συμφυή δικαιώματα της μητέρας γης είναι αναφαίρετα, δεδομένου ότι προκύπτουν από την ίδια πηγή ύπαρξης.
(5) Η μητέρα γη και όλα τα όντα έχουν δικαίωμα σε όλα τα συμφυή δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ’ αυτήν την Διακήρυξη, χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους, όπως μπορεί να γίνει μεταξύ  οργανικών και ανόργανων όντων, ειδών,  προέλευσης,  χρησιμότητας στα ανθρώπινα όντα, ή όποιας άλλης κατάστασης.
(6) Ακριβώς όπως τα ανθρώπινα όντα έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα τα άλλα όντα έχουν επίσης τα δικαιώματα που είναι συγκεκριμένα για τα είδη ή το είδος τους και κατάλληλα για το ρόλο και τη λειτουργία τους εντός των κοινοτήτων εντός των οποίων υπάρχουν.
(7) Τα δικαιώματα κάθε όντος περιορίζονται από τα δικαιώματα άλλων όντων και οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων τους πρέπει να επιλυθεί μ’ έναν τρόπο που διατηρεί την ακεραιότητα, την ισορροπία και την υγεία της μητέρας γης.

Άρθρο 2. Συμφυή δικαιώματα της μητέρας  γης
(1) Η μητέρα γη και όλα τα όντα από τα οποία αυτή αποτελείται έχουν τα ακόλουθα συμφυή δικαιώματα:
(α) το δικαίωμα στη ζωή και την ύπαρξη
(β) το δικαίωμα να γίνονται σεβαστά
(γ) το δικαίωμα στην αναπαραγωγή και την συνέχιση των ζωτικής σημασίας κύκλων τους και  εξέλιξής τους, απαλλαγμένα από ανθρώπινες παρεμβάσεις
(δ) το δικαίωμα να διατηρηθεί η ταυτότητα και η ακεραιότητά τους, σαν  ευδιάκριτη, αυτορυθμιζόμενη και αλληλένδετη οντότητα
(ε) το δικαίωμα στο νερό ως πηγή ζωής
(ζ) το δικαίωμα στον καθαρό αέρα
(η) το δικαίωμα στην ακέραια υγεία
(θ) το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένα από μόλυνση,  ρύπανση και από τοξικά ή ραδιενεργά απόβλητα
(ι) το δικαίωμα να μη τροποποιηθεί γενετικά  ή διασπαστεί με τρόπο που ν’ απειλείται η ακεραιότητα ή η ζωική και υγιής λειτουργία τους
(κ) το δικαίωμα στην πλήρη και γρήγορη αποκατάσταση της παραβίασης των δικαιωμάτων, που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες και αναγνωρίζονται σ’ αυτή την Διακήρυξη
(2) Κάθε ύπαρξη έχει δικαίωμα σε μια θέση και εκπληρώνει το ρόλο της, στα πλαίσια  της μητέρας γης, συντελώντας στην αρμονική λειτουργία της.
(3) Κάθε ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ευημερία και ζωή  απαλλαγμένη από βασανιστήρια ή σκληρή μεταχείριση από ανθρώπινα όντα.
  
Άρθρο 3. Υποχρεώσεις των ανθρώπινων όντων στη μητέρα Γη
(1) Κάθε ανθρώπινο ον είναι υπεύθυνο για σεβασμό και αρμονική  διαβίωση με τη μητέρα γη.
(2) Τα ανθρώπινα όντα, απ’ όλα τα κράτη, και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα πρέπει:
(α) να ενεργούν σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται σ’ αυτήν την Διακήρυξη
(β) να αναγνωρίσουν και  προωθήσουν την πλήρη εφαρμογή και την επιβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σ’ αυτή την Διακήρυξη
(γ) να προάγουν και συμμετέχουν στην μάθηση,  ανάλυση, ερμηνεία και την επικοινωνία, για το πώς να ζήσει κάποιος σε αρμονία με τη μητέρα γη, σύμφωνα με αυτήν την Διακήρυξη
(δ) να εξασφαλίσουν ότι η αναζήτηση της ανθρώπινης ευημερίας συμβάλλει στην ευημερία της μητέρας γης, τώρα και στο μέλλον
(ε) να καθιερώσουν και εφαρμόσουν αποτελεσματικούς κανόνες και  νόμους για την υπεράσπιση, προστασία και διατήρηση των δικαιωμάτων της μητέρας γης
(ζ) να σεβαστούν, προστατεύσουν, συντηρήσουν και όπου είναι απαραίτητο, ν’ αποκαταστήσουν την ακεραιότητα, των ζωτικής σημασίας οικολογικών κύκλων, των διαδικασιών και των ισορροπιών της μητέρας γης
(η) να εγγυηθούν ότι οι ζημίες που προκαλούνται από τις ανθρώπινες παραβιάσεις των συμφυών δικαιωμάτων, που αναγνωρίζονται σ’ αυτήν την Διακήρυξη, αποκαθίστανται και τα υπόλογα άτομα  αποκαθιστούν την ακεραιότητα και υγεία της μητέρας γης
(θ) να εξουσιοδοτήσουν ανθρώπινα όντα και ιδρύματα να υπερασπιστούν τα δικαιώματα της μητέρας γης και όλων των όντων
(ι) να καθορίσουν προληπτικά και περιοριστικά μέτρα που ν’ αποτρέπουν ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν  εξάλειψη ειδών, καταστροφή οικοσυστημάτων ή τη διάσπασης των οικολογικών κύκλων
(κ) να εγγυηθούν την ειρήνη και να καταστρέψουν τα πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα
(λ) να προωθήσουν και υποστηρίξουν πρακτικές σεβασμού της μητέρας γης και όλων των όντων, σύμφωνα με τους πολιτισμούς τους, τις παραδόσεις και τα έθιμα τους
(μ) να προωθήσουν οικονομικά συστήματα που είναι σε αρμονία με τη μητέρα γη και σε συμφωνία με τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ’ αυτήν την Διακήρυξη.

Ορισμοί άρθρου 4. 
(1) Ο όρος “ον” περιλαμβάνει τα οικοσυστήματα, τις φυσικές κοινότητες, τα είδη και όλες τις άλλες φυσικές οντότητες, που υπάρχουν σαν μέρος της μητέρας γης.
(2) Τίποτε σ’ αυτή την διακήρυξη δεν διαγράφει την αναγνώριση και άλλων συμφυών δικαιωμάτων όλων των όντων ή καθορισμένων όντων.

 
Μετάφραση Δ.Μπαμπασίκας 4/9/2010