21/9/2013: Εθνική Συνδιάσκεψη των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ National Conference of NFGR

Η Εθνική Συνδιάσκεψη των ΦτΦ (21/9/2013) συζητάει τα μεγάλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα της Ελλάδας
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πνευματικό Κέντρο Γιάννης Ρίτσος (Αιγάλεω) ΕΔΩ
Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Συνδιάσκεψη των ΦτΦ, στην οποία θα συζητηθούν σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά θέματα.
Εκτός από τον ετήσιο Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό (12 σελίδες) καθώς και για τον Προγραμματισμό (4 σελίδες) του επόμενου δωδεκαμήνου μέχρι το 3ο συνέδριο οι ΦτΦ,  στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι  θεματικοί κύκλοι:
Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Οι θέσεις των ΦτΦ για τον τουρισμό, Alter Holidays, τα Σπίτια των Friends of Nature
B) ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Βασικές θέσεις των ΦτΦ για το Ενεργειακό Μοντέλο της Ελλάδας, Πρόταση για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων
Γ) ΕΥΡΩΠΗ: Παρουσίαση του Μανιφέστου για μια Νέα Ευρώπη (2008), Προτάσεις για την Επικαιροποίηση του Μανιφέστου, Τρόφιμα –Διατροφή (Codex Alimentarius),  Κοινά Αγαθά υπό απειλή (Νερό, Υγεία, Τροφή, Εκπαίδευση)
Στη Συνδιάσκεψη θα πάρουν μέρος τα μέλη των ΦτΦ, που είναι δέκα πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις από την Ελλάδα.
Έχουν καλεστεί συνεργάτες και επιστημονικά ιδρύματα για να απευθύνουν χαιρετισμό και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η συνδιάσκεψη είναι ανοικτή να την παρακολουθήσει όποιος/α ενδιαφέρεται.
Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends ofNature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στουςGREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.
—————————————

The National Conference of NFGR (21/09/2013) will discuss the major environmental, social and economic issues concerning Greece

The Saturday, September 21, 2013 will be held the Annual Conference of NFGR, where will be discussed serious environmental, social and development issues.
Apart from the annual Administrative and Financial Report (12 pages) and the next thwelve month Planning (4 pages) until the 3rd conference f NFGR, the agenda includes thematic cycles:
A) TOURISM: The views of NFGR for tourism, Alter Holidays, Homes of Friends of Nature
B) ENERGY – WASTE MANAGEMENT: Fundamental principals of NFGR for the Greek energy model. Proposal for Waste Management
C) EUROPE: Presentation of the Manifesto for a New Europe (2008). Proposals to update the manifesto, Food-Nutrition (Codex Alimentarius), commons under threat (water, health, food, education)
At the conference will participate the members of NFGR, which is fifteen environmental organizations from Greece.
Other partners and scientific institutions have been invited to greet and give their opinions. The conference is open to anyone who is interested to attend.
The Greek Social Network of Environmental Organizations “Friends of Nature” was founded in 2007 and is part of the global environmental organization “Friends of Nature” / NFI (1895). In NFI http://www.nfi.at are involved 45 national organizations from around the world with more than 500,000 members. The NFI is included in GREEN10/G10 which are the ten largest environmental organizations in the world.