Η λεηλασία της Φύσης, εκτός από τους λαθροϋλοτόμους, συνεχίζεται από τους «νόμιμους» λαθροϋλοτόμους του ΥΠΕΚΑ με το νέο ν/σ για τα “Δασικά οικοσυστήματα”

 

Θερμοπυλών 92,12461 – Mail: desk@nfgr.org 
[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: το κείμενο που ακολουθεί κατατέθηκε τελικά στη Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ Αρ.πρωτ. 35/2013 – 25/09/2013]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρ.πρωτ.     35/2013 – 25/09/2013
 
Η λεηλασία της Φύσης, εκτός από τους λαθροϋλοτόμους, συνεχίζεται από τους «νόμιμους» λαθροϋλοτόμους  του ΥΠΕΚΑ με το νέο ν/σ για τα «Δασικά οικοσυστήματα»
 
Ενώ στην πόλη Nancy της Γαλλίας διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών/ European Forest Institute διεθνές συνέδριο με θέμα «Τα δάση μας στον 21ο αιώνα» (25/9/2013),  στην Ελλάδα, », η γνωστή για τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους κυβέρνηση, κατέθεσε μέσω του ΥΠΕΚΑ  με διαδικασίες Fast Track , ή «σκάσε και κολύμπα, σε δημόσιο «διάλογο» επτά ημερών το νομοσχέδιο, με τον παραπλανητικό  τίτλο «Δασικά οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης».
 
Η λεηλασία της φύσης «επιβάλλεται για το δημόσιο συμφέρον»  σύμφωνα με τους συγγραφείς εντολοδόχους της τρόϊκα : «Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, δασικών εκτάσεων και δημοσίων γαιών … όπως και ο προσδιορισμός κατά περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις μπορεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης να μεταβάλουν την κατά προορισμό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλλόμενους από το δημόσιο συμφέρον».
Σύμφωνα με το ν/σ:
1.       Αποχαρακτηρίζονται  με διάφορα γλωσσικά τερτίπια, για να παρακάμψουν το Σύνταγμα, 20 εκατομμύρια  στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων.
2.       «Δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασική έκταση, των οποίων ενεκρίθη νομίμως η μεταβολή του προορισμού για την εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος με την έκδοση της οικείας νομικής πράξεως … σε περίπτωση απώλειας της δασικής τους βλάστησης λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας…» [ξεχνάμε το «ότι είναι δάσος, παραμένει δάσος»]
3.       Άλλα «μέτρα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων»  (sic) που θα επιτρέπουν στα δάση:
«…έργα Εθνικής και Περιφερειακής οδοποιίας καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων…»
«…εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες … κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων … Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων … επιτρέπεται η κατασκευή των αναγκαίων συνοδευτικών τους έργων, όπως δίκτυο μεταφοράς ύδατος, διάνοιξη γεωτρήσεων … έργων οδοποιίας πρόσβασης…»
«…διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών οδών και σιδηροδρομικών γραμμών διαμέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και δημοσίων γαιών … είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου…»
«…Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες … για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων…»
«…Ναυπηγεία, διυλιστήρια και δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών μετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής τους επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε δημόσιες γαίες…»
«…Η εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων δια της εξορύξεως, διαλογής, επεξεργασίας (μηχανικής, εμπλουτισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων) και αποκομιδής μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών … και η εναπόθεση στείρων ή καταλοίπων ή των υπολοίπων της βιομηχανικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων σε ειδικούς προς τούτο χώρους, επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης επέμβασης…»
«…Η εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής, όπως αεροδρομίων, τεχνητών λιμνών, φραγμάτων, χερσαίων εγκαταστάσεων λιμένων και εγκαταστάσεων άντλησης υδρογονανθράκων σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και δημόσιες γαίες … είναι επιτρεπτή εφ΄ όσον περί της εκτέλεσης τούτων στη συγκεκριμένη περιοχή υφίσταται ειδικός νόμος και κατά τους όρους τούτου…»
«…Στις δημόσιες γαίες … επιτρέπεται η επέμβαση για την κατασκευή:
α) αθλητικών εγκαταστάσεων,
β) εκπαιδευτικών κτηρίων με τις σύνοδες τους εγκαταστάσεις,
γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.)
δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, μετοχίων αυτών ή ησυχαστηρίων
ε) σωφρονιστικών καταστημάτων,
στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,
ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων…»
Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται ως «ντόμινο» των  αντιπεριβαλλοντικών μέτρων της κυβέρνησης και δεν αποτελεί καμία βάση για δημόσια διαβούλευση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), που αφελώς πολλοί πιστεύανε ότι με τη δημιουργία του θα προστάτευε το περιβάλλον, αποτελεί πλέον το ορμητήριο των «νόμιμων λαθροϋλοτόμων» στα ελληνικά δάση.
Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends ofNature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.