Ε.Ε. – Νόμπελ Ειρήνης – Εκτεθειμένη από την Μεταναστευτική Τραγωδία/ EU – Winner of the Nobel Peace Prize –Exposed by Refugee Disaster

[To Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Neturefriends Greece  είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International
 
Δελτίο Τύπου | Naturefriends Internatioanal | Φίλοι της Φύσης
Ε.Ε. – Νόμπελ Ειρήνης – Εκτεθειμένη από την Μεταναστευτική Τραγωδία
Οι Naturefriends International/ Φίλοι της Φύσης καλούν σε αγώνα εναντίον των υποκείμενων αιτιών και για την αναθεώρηση των νόμων περί ασύλου και προσφύγων.
Βιέννη, 18 Οκτωβρίου 2013
Κατά το Ετήσιο Συνέδριό τους στη Ilawa της Πολωνίας, οι πρόεδροι των οργανώσεων των Naturefriends International/ Φίλων της Φύσης, εκπροσωπώντας 500.000 μέλη, απαιτούν άμεση παύση της αντιμετώπισης των προσφύγων κατά τρόπο απάδοντα προς το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλοι οι εισερχόμενοι στην Ευρώπη πρέπει να δικαιούνται ανθρωπιστικής βοήθειας με τη μορφή ευπρεπούς καταλύμματος και δίκαιων διαδικασιών. 
Τα τελευταία 15 χρόνια, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Φθάσαμε σε μια τραγική κορύφωση όταν αρκετές εκατοντάδες ανθρώπων σκοτώθηκαν στα ανοικτά της Λαμπεντούσα και της Μάλτας μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Αντί να δέχονται βοήθεια στους προορισμούς τους, οι επιζώντες αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες και πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Αλιείς που προσφέρουν βοήθεια δύνανται να προσαχθούν σε δίκη για υποβοήθηση «λαθρομετανάστευσης».
Το “Φρούριο της Ευρώπης”: Ανθρώπινα Δικαιώματα υπό αμφισβήτηση από μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου μεταναστών
Σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επικρίνουν την υπηρεσία ελέγχου ευρωπαϊκών συνόρων Frontex για σοβαρές παραβιάσεις. Παρότι η θαλάσσια διάσωση εδράζεται στη Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, η Frontex δεν έχει ειδική εντολή για τέτοιες επιχειρήσεις. Σε καταφανή αντίθεση προς την υποχρέωση για διάσωση προσφύγων, η Frontex σκοπεί περισσότερο στην παρεμπόδιση της “έκνομης μετανάστευσης”. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να επιδείνωση της κατάστασης. Λόγω της αναβάθμισης του εξοπλισμού θαλάσσιας επιτήρησης με δορυφόρους και μη επανδρωμένα σκάφη, οι πρόσφυγες που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, έκπτωτοι και απελπισμένοι, στο μέλλον θα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ακόμα μικρότερα και λιγότερο ασφαλή σκάφη.
Αναθεώρηση της νομοθεσίας για το άσυλο και τους πρόσφυγες
Επιπροσθέτως προς την άμεση αναθεώρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο και τους πρόσφυγες, οι Φίλοι της Φύσης απαιτούν αύξηση της χρηματοδότησης που προορίζεται για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. “Το γεγονός ότι κάποιες πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν ένα μικρό τμήμα του διεθνώς συμφωνηθέντος 0.7 % ΑΕΠ είναι μια απόλυτη ντροπή”, τονίζει ο Manfred Pils, Πρόεδρος των Naturefriends International/ NFI.
Ο Pils ισχυρίζεται επίσης ότι “οι αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κανονικές διαδικασίες ασύλου στις ευρωπαϊκές πρεσβείες στις χώρες τους. Αυτό θα βοηθούσε στη μείωση της βιασύνης των προσφύγων ήδη στις χώρες προέλευσής τους. Επιπλέον, η πολιτική ofbattening down the hatches’ είναι πέρα κάθε λογικής, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Ευρώπη έχει σαφώς ανάγκη από ένα συντονιστικό όργανο για τη μετανάστευση πολιτών. Μες στα επόμενα χρόνια, όλο και μεγαλύτερος αριθμός Αφρικανών θα φθάσουν στην Ευρώπη, κατακλύζοντας τις αγορές. Οι NFI ζητούν, μετά την υποδοχή τους, οι πρόσφυγες να έχουν εξασφαλισμένη την ανθρωπιστική βοήθεια, την προβλεψιμότητα των δικαστικών αποφάσεων, ίση κατανομή μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, κατάργηση των νόμων για τις τριτοκοσμικές χώρες και σωστές διαδικασίες μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και της άδειας παραμονής”.
Όσοι επιθυμούν να σταματήσει η εισροή προσφύγων, θα πρέπει να προσδιορίσουν τα βαθύτερα αίτια
Η συνεπής και ευρεία διεθνής συνεργασία και τα μέτρα που λαμβάνονται στις χώρες προέλευσης είναι ο μοναδικός τρόπος πρόληψης για τους πρόσφυγες από το να πιαστούν στον ιστό της πολιτικής προσφύγων’’ της Ευρώπης, δήλωσε ο Manfred Pils ως συμπέρασμα. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ριζικά τις πολιτικές της για τηνΑφρική. Τα κεφάλαια που σήμερα εσφαλμένα διατίθενται στην προώθηση των εξαγωγών ή στην ενίσχυση του “Φρουρίου της Ευρώπης”πρέπει να επενδυθούν σε μια πιο κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Queries and contact:
Anita Pinter, Press and Communication                                      Manfred Pils, President
Naturefriends International                                                          Naturefriends International
Diefenbachgasse 36/9; 1150 Wien                                              Diefenbachgasse 36/9; 1150 Wien
Tel.: +43 (0) 1 892 3877-24                                                         Tel.: +43 (0) 664 82 85 204
anita.pinter@nf-int.org                                                               manfred.pils@nf-int.org
www.nf-int.org                                                                           www.nf-int.org
 
 
Press Release | Naturefriends International
EU – Winner of the Nobel Peace Prize –Exposed by Refugee Disaster
Naturefriends call for fight against underlying causes and for revision of asylum and refugee laws
Vienna, 18 October 2013
At their Annual Conference in Ilawa/Poland, the chairmen of the Naturefriends organisations, acting on behalf of500’000 members, demand an immediate halt to the treatment of refugees,which is in open contravention to human rights.Each and everyone coming to Europe ought to be entitled to humanitarian aid in the form of decent shelter and procedural fairness. 
Over the past 15 years, more than20’000 people met their deaths in the attempt to reach Europe by crossing the Mediterranean Sea.A tragic climax was reached, when several hundred people died off the coasts of Lampedusa and Malta within just a few days. Instead of receiving supportat their destinations,survivors have to face criminal charges and to reckon with fines of up to 5’000 euro.Fishermen who offer assistance, may be brought to court for aiding and abetting illegal immigration.
FortressEurope: human rights infringed by measures taken to fend off refugees
A considerable number of European human rights organisations criticise Europe’s border control agencyFrontex for gross violations of human rights.Even though maritime rescue is anchored in the Geneva Refugee Convention, Frontex has no explicit mandate for such operations. In manifest contravention of the obligation to rescue refugees, Frontex is much rather tasked with advancing the fight against “irregular migration”.On top of this, the EU is bent on further aggravating the situation. Owing to the hardware-upgrade of maritime surveillance with satellites and drones, refugees who are compelled to leave their home countries because they are destitute and hopeless, will in future be forced to opt for even smaller and less reliable boats.
Revision of asylum and refugee legislation
In addition to an immediate revision of national and European asylum and refugee legislation, Naturefriends demand an increase in the national and international funds dedicated to development cooperation. “The fact that a number of rich European countries pay a mere fraction of the internationally agreed 0.7 % of GDP, is an absolute disgrace”, statesManfred Pils, President of Naturefriends International.
Pils also holds that “asylum seekers should have access to orderly asylum procedures at the EU embassies in their home countries. This would help to reduce the rush of refugees already in their home countries. Moreover, the policy of ‘battening down the hatches’is out of all reason, considering that Europe clearly stands in need of a coordinated immigration of citizens”.In the years to come, growing numbers of Africans will crowd into the European labour markets. Naturefriends demand that upon their reception, refugees should be able to rely on humanitarian treatment, predictability of legal decisions,equal distribution among the EU states, abolition of the third-country regulationas well as on orderly immigration procedures including labour and residence permits.
Those who wish to stop the influx of refugees, will have to address the underlying causes
“Consistent and broad-based international cooperation and measures taken in the home countries are the only means of preventing refugees from being caught in the web of Europe’s refugee policies”, said Manfred Pils by way of conclusion.Europe must radically change its policiesvis-à-vis Africa.The funds currently channelled to misguided export promotion or to reinforcing the “Fortress Europe”, should be more profitably invested in more equitable social and sustainable economic development.
Queries and contact:
Anita Pinter, Press and Communication                                      Manfred Pils, President
Naturefriends International                                                          Naturefriends International
Diefenbachgasse 36/9; 1150 Wien                                              Diefenbachgasse 36/9; 1150 Wien
Tel.: +43 (0) 1 892 3877-24                                                         Tel.: +43 (0) 664 82 85 204
anita.pinter@nf-int.org                                                               manfred.pils@nf-int.org

www.nf-int.org                                                                           www.nf-int.org