Κυρώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) | Νέοι ορισμοί: Πράσινο σημείο, Κέντρο Ανακύκλωσης, Τοπικό Σχέδιο | Θετικό το χαρακτηρίζουν οι ΦτΦ | Επανεξετάζονται όλα τα ΣΔΙΤ Απορριμμάτων

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών κύρωσε το ΕΣΔΑ το οποίο  αποτελεί το κατευθυντήριο νομοθέτημα για τη διαχείριση των αποβλήτων για όλες τις Περιφέρειας και τους Δήμους της χώρας.
Με βάση το ΕΣΔΑ, το οποίο είναι 328 σελίδες, οι Περιφέρειες της Ελλάδας θα πρέπει να καταθέσουν τα δικά τους σχέδια προσαρμοσμένα στο ΕΣΔΑ αφού συνεργαστούν με του Δήμους οι οποίοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικά τους Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης.
 
Οι ΦτΦ θεωρούν;
α) θετικό το ΕΣΔΑ, ωστόσο θα πρέπει να γίνουν γρήγορα τα επόμενα βήματα συντονισμένα, με χρονοδιαγράμματα, με εξασφάλιση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού,
β) ότι χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών,
γ) εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ αλλά και των κατοίκων των πόλεων.
δ) θετικό το το επόμενο βήμα, μετά την κύρωση του του ΕΣΔΑ, το  “κοινό δελτίο Τύπου από τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Περιβάλλοντος και Ενέργειας” με το οποίο εξαγγέλλεται ότι “Επανεξετάζεται ο σχεδιασμός όλων των ΣΔΙΤ Απορριμάτων” [ΕΔΩ].
 
Οι βασικές θέσεις των ΦτΦ για Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων έχουν παρουσιαστεί και κατατεθεί για πρώτη φορά στις 26/07/2013 και  στη δημόσια διαβούλευση. [ΕΔΩ]
——————–
Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑ | ΦΕΚ B 2706/2015
Άρθρο 1
1.α Κυρώνουμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Ν. 4042/2012 και σε συμμόρφωση με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» και
β. Κυρώνουμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4042/2012 και σε συμμόρφωση με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». 30670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης νοούνται:

α. «Πράσινο Σημείο»: οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

β. «ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή)»: χώρος για τον οποίο ισχύουν σε ότι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το πράσινο σημείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή, και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

γ. «Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων»: Επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται από τους Δήμους για την διαχείριση των αποβλήτων τους, προκειμένου μετά από αξιολόγηση και σχετική επεξεργασία να ενσωματωθούν από τον αρμόδιο φορέα κατά τη διαδικασία εκπόνησης των ΠΕΣΔΑ.
Άρθρο 3 Παραρτήματα
Το περιεχόμενο του ΕΣΔΑ και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιγράφεται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Κατεβάστε ΕΔΩ την κύρωση του ΕΣΔΑ/ ΦΕΚ B 2706/2015