Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) | Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2016

 

 

 

[Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2016 και το παρουσιάζουμε με μια σχετική καθυστέρηση χωρίς να το αξιολογούμε. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα δεδομένα και για αυτό παρουσιάζουμε την ΕΣΠΚΑ αρχικά στο blog των ΦτΦ. Ιδιαίτερη παρουσίαση θα γίνει στην Εθνική Συνδιάσκεψη των ΦτΦ στις 22 Οκτωβρίου 2016]

 

 

 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)/ Απρίλιος 2016 – ΕΔΩ.
Περίληψη της ΕΣΠΚΑ όπως παρουσιάστηκε στην Ένωση Περιφερειών/ ΕΝΠΕ –  ΕΔΩ,
——–
Οι κυριότεροι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:
  • Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή,
  • Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης,
  • Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους,
  • Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής,
  • Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Στην Εθνική Στρατηγική έχει γίνει επιλογή 15 σημαντικών τομεακών πολιτικών (Γεωργία-Κτηνοτροφία, Δασικά Οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα – Οικοσυστήματα, Υδατοκαλλιέργειες, Αλιεία, Υδάτινοι πόροι, Παράκτιες Ζώνες, Τουρισμός, Ενέργεια, Υποδομές-Μεταφορές, Υγεία, Δομημένο Περιβάλλον, Εξορυκτική Βιομηχανία, Πολιτιστική Κληρονομιά, Ασφαλίσεις) και για κάθε τομεακή πολιτική αναφέρονται δράσεις και μέτρα για την προσαρμογή.