Δρ. Αναστάσιος Φ. Μαυράκης «Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας»

[Αφίσα από το αρχείο των ΦτΦ]
Ο «Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας», ξεκίνησε το 2007 σαν µία προσπάθεια να συγκεντρωθεί όλο το επιστημονικό υλικό που αφορά το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας. Στόχος του καταλόγου αυτού, είναι να αποτελέσει µία Βάση ∆εδοµένων και ταυτόχρονα εργαλείο στην αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφίας, απόψεων, θέσεων και εµπειρίας όλων των επιστημόνων, αλλά και του απλού πολίτη, του κατοίκου, του εργαζόμενου και του επισκέπτη της περιοχής.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς: ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, ∆ιπλωµατικών και Πτυχιακών Εργασιών, Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων, Επιστηµονικών Ανακοινώσεων και Τεχνικών Εκθέσεων, οι εργασίες των οποίων δεν συµπεριλαµβάνονται στον «Κατάλογο Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο», να ενηµερώσουν για τα στοιχεία της εργασίας τους τον ∆ρ Αναστάσιο Φ. Μαυράκη, στο e-mail: mavrakisan@yahoo.gr, έτσι ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο.
Με κίτρινη υπογράµµιση επισηµαίνονται οι νέες εγγραφές
Με γαλάζια υπογράµµιση επισηµαίνονται εργασίες σχετικές µε “Φυσικές – Τεχνολογικές Καταστροφές, Σχετικές Οδηγίες και ∆ιαχείριση Αυτών”
Επιµέλεια καταλόγου: ∆ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης
Τελευταία Ενηµέρωση: 1 Οκτωβρίου 2017 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 – (generated from ResearchGate)
 
Ο κατάλογος σε e-magazine ΕΔΩ