Εισήγηση της Γενικής Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την “επένδυση” στην Ίο | Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και οι ΦτΦ

Το “Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ” είχε συνυπογράψει, μαζί με το “Σύνδεσμο Ιητών», το «Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Αγίας Ζωής — ΣΠΠΑΖ/ ANIMA» προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μεγάλη τουριστικής επένδυσης στην περιοχή Διακοφτό – Κουμπάρα της Ίου.

Αρχική δημοσίευση, παρουσίαση του θέματος  17 Μαρτίου 2016  στο blog [ΕΔΩ]

Η προσφυγή συζητήθηκε στο ΣτΕ και αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η εισήγηση της εισαγγελέως προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εκδώσει προδικαστική απόφαση  δημοσιεύτηκε στις 23 Μαΐου 2019 και αποτελεί μια νίκη των φορέων που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ αλλά και μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλα σχετικά θέματα.
Δείτε την απόφαση: «Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Οδηγία 2011/92/ΕΕ – Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον – Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – Ανάρτηση στο διαδίκτυο – Πρόσβαση στη δικαιοσύνη – Έναρξη προθεσμιών» [ΕΔΩ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ JULIANE KOKOTT – της 23ης Μαΐου 2019 
 
V. Πρόταση
132. Επομένως, προτείνω στο Δικαστήριο να αποφανθεί ως εξής:
1) Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, απαιτεί να υπάρχει ενημέρωση, η οποία να παρέχει στο κοινό που επηρεάζεται από το επίμαχο έργο εύλογη δυνατότητα έγκαιρης και σε αρχικό στάδιο πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων που αφορούν σχεδιαζόμενες δραστηριότητες και με τις δυνατότητες συμμετοχής του στη διαδικασία αυτή.
2) Κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την παροχή πληροφοριών κατά το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 2011/92, η επιβάρυνση των μελών του ενδιαφερόμενου κοινού που συνδέεται με την άσκηση του δικαιώματος προσβάσεως πρέπει να είναι ανάλογη προς την επιβάρυνση των αρχών.
3) Κατά τη ρύθμιση της διαβουλεύσεως με το ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92, η επιβάρυνση των μελών του ενδιαφερόμενου κοινού που συνδέεται με τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να είναι ανάλογη προς την επιβάρυνση των αρχών.
4) Αντίκειται στα άρθρα 9 και 11, της οδηγίας 2011/92 να αντιτάσσεται έναντι μελών του ενδιαφερόμενου κοινού που δεν έλαβαν πραγματική γνώση της αδειοδοτήσεως έργου προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος που αρχίζει να τρέχει από την ανάρτηση της άδειας στο διαδίκτυο, σε περίπτωση που δεν τους έχει δοθεί προηγουμένως, κατά το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας, εύλογη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αδειοδοτήσεως.
——-
Είχε προηγηθεί η “Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) την 24η Απριλίου 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estiene Roger Jean Pierre Albrespy, Σωματείο «Σύνδεσμος Ιητών», Σωματείο «Ελληνικό Δίκτυο — Φίλοι της Φύσης», Σωματείο «Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Αγίας Ζωής — ΣΠΠΑΖ» κατά Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Τουρισμού, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”. [ΕΔΩ]
Παρουσίαση της υπόθεσης: Κίνδυνος ανατροπής των όρων έγκρισης επενδύσεων [ΕΔΩ]
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece θα συνεχίζει να στηρίζει δίκαιες πρωτοβουλίες πολιτών και συλλόγων για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.