Οικομουσείο Ελευσίνας | Pros-Eleusis: Γνωρίστε την Ελευσίνα μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων της

Οικομουσείο Ελευσίνας [ΕΔΩ]
Το Pros-Eleusis είναι ένα σύγχρονο οικομουσείο/εφαρμογή (application) με στόχο τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής/τουριστικής εμπειρίας στην Ελευσίνα.

Γνωρίστε την Ελευσίνα μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων της.

Το έργο
Με αφορμή το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, βασισμένος σε μελέτες, δημόσια fora και διαβουλεύσεις– από τον οποίο προέκυψε η ανάδειξη του ευρύτερου τομέα του τουρισμού σε βασικό πυλώνα για την οικονομική ανέλιξη της χώρας.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού συνδέθηκε άμεσα με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής για τον τουρισμό και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης του κλάδου που δίνει έμφαση στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Κύρια στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι η διασύνδεσή του τουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της Ελλάδας, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε κάθε πτυχή των λειτουργιών του και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην προσφορά ολοκληρωμένης εμπειρίας προς τους επισκέπτες (Ε.Σ.Π.Ε.Κ. 2014).

Βάσει των τριών αυτών στοιχείων, το Pros-Eleusis (Personalised ROuteS in Eleusis) προσβλέπει στην ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού μέσα από την υιοθέτηση μιας καινοτόμου προσέγγισης στη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, αυτής του οικομουσείου, και την παράλληλη ενσωμάτωση ενός τεχνολογικού εργαλείου για την προσφορά εξατομικευμένων, δυναμικών περιηγήσεων στον τόπο φιλοξενίας. Για τους σκοπούς του έργου, προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή και χρήση στην πόλη της Ελευσίνας, η οποία έχει επιλεγεί ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2021.