Πολιτιστικά Δικαιώματα και Κλιματική Αλλαγή

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece δεν είναι μόνο ένας περιβαλλοντικός οργανισμός. Στο καταστατικό του περιγράφεται επιπλέον, ο κοινωνικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας του οργανισμού.

Οι ΦτΦ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ Φορέα: 3358) και στο τμήμα Πολιτιστικών Σωματείων (Αριθμός Φακέλου: 20014) της Περιφέρειας Αττικής.

Στον ιστότοπο των ΦτΦ έχουν αναρτηθεί δεκάδες άρθρα και δημοσιεύσεις με θέμα τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ [ΕΔΩ] και έχουν παρουσιαστεί επισκέψεις και ξεναγήσεις του οργανισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κ.λπ.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ υλοποίησε το έργο «Πάμε Δυτικά –  Ανακαλύπτουμε τη Δυτική Αθήνα» προβάλλοντας τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής. [ΕΔΩ].

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ θα παρουσιάσει την έκδοση CULTURE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: A GUIDE FOR LOCAL ACTION, 2018, στην οποία συνδέονται και αναλύονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης/ SDGs με τον Πολιτισμό.

Η δημοσίευση που ακολουθεί με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» προέρχεται από το Ενημερωτικό Δελτίο τ.18, Ιούνιος 2020, του Ελληνικού ICOMOS.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το διεθνές ICOMOS αντα̟ποκρινόµενο σε ̟πρόσκληση των Ηνωµένων Εθνών, συµµετέχει στην έρευνα ̟που ̟πραγµατο̟οιείται για την κατάρτιση αναλυτικής έκθεσης µε τίτλο “Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα και Κλιµατική Αλλαγή”, η ο̟ποία θα ̟παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2020. Την ̟προετοιµασία της το̟ποθέτησης και της ̟πρότασης του ICOMOS ανέλαβαν τρεις οµάδες εργασίας του διεθνούς οργανισµού (Climate Change and Heritage Working Group – CCHWG, Our Common Dignity Initiative – Rights Based Approaches Working Group – OCDI-RBA WG και Sustainable Development Working Group SDGWG).

Η τελική έκθεση θα εξετάζει τόσο τις α̟πειλές, ̟που θέτει η κλιµατική αλλαγή για την ̟πολιτιστική κληρονοµιά, όσο και τα δικαιώµατα ̟πρόσβασης όλων των λαών στον ̟πολιτισµό, ό̟πως αυτά κατοχυρώνονται α̟πό το διεθνές δίκαιο. Σε αυτά ̟περιλαµβάνονται το δικαίωµα συµµετοχής στην ̟πολιτιστική ζωή χωρίς διακρίσεις, το δικαίωµα καλλιτεχνικής και ε̟ιστηµονικής ελευθερίας και το δικαίωµα α̟πόλαυσης των ̟πολιτιστικών αγαθών και συµµετοχής στην ̟πολιτιστική ̟παραγωγή. Ε̟πι̟πλέον, θα αναλυθεί η δυναµική της υλικής και άυλης ̟πολιτιστικής κληρονοµιάς και ο ρόλος ̟που µ̟ορεί να διαδραµατίσει στην εξασφάλιση αυτών των δικαιωµάτων, καθώς και στην αντιµετώ̟ιση κινδύνων ̟που ελλοχεύει η κλιµατική αλλαγή και στην ̟προσαρµογή της ̟πολιτιστικής διαχείρισης στις αλλαγές ̟που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η Karima Bennoune, ειδική εισηγήτρια των Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα των ̟πολιτιστικών δικαιωµάτων, έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο του ̟πολιτισµού για την αντιµετώ̟πιση των ε̟πι̟πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, σηµειώνοντας ότι εν ̟προκειµένω τα ̟πολιτιστικά δικαιώµατα δεν χρειάζεται να είναι µόνο “θύµατα” των ε̟πι̟τώσεων της κλιµατικής αλλαγής, αλλά µ̟πορούν να α̟ποτελέσουν και µέρος της λύσης.

Σε αυτό το ̟πλαίσιο, το ICOMOS, σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Αρχείων (ICA) και τη ∆ιεθνή Οµοσ̟πονδία Συλλόγων και Ιδρυµάτων Βιβλιοθηκών (IFLA), διοργάνωσαν στις 12 Ιουνίου 2020 διαδικτυακό σεµινάριο ̟που εξέτασε ερωτήµατα ό̟πως «Τι γνωρίζω για τις ε̟πι̟πτώσεις των καταστροφών ̟που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή στη συλλογή µου;», «Ποια σχέδια α̟ποκατάστασης καταστροφών µ̟πορεί να είναι χρήσιµα για τη συλλογή µου;» ή «Πώς µ̟πορούν τα αρχεία να ενταχθούν στην ̟παγκόσµια δράση για το κλίµα;» Στη συζήτηση συµµετείχαν εµ̟πειρογνώµονες των τριών οργανισµών καθώς και άλλοι ειδικοί σε ζητήµατα διαχείρισης των ε̟πι̟πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην ̟πολιτιστική κληρονοµιά.

Περισσότερα

https://bit.ly/2ArTb6z

https://bit.ly/2D9aFpq


Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ θα παρουσιάσει την έκδοση CULTURE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: A GUIDE FOR LOCAL ACTION, 2018, στην οποία συνδέονται και αναλύονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης/ SDGs με τον Πολιτισμό.

[Αίτηση εγγραφής – Εάν θέλετε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗ Σ ΕΔΩ]