∆ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης: Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας (01.09.2021)

[To Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ δημοσιεύει τον επικαιροποιημένο Κατάλογο Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας που επιμελείται ο Δρ. Αναστάσιος Φ.Μαυράκης. Παλαιότερες αναρτήσεις σχετικές με το θέμα ΕΔΩ.]


Επιµέλεια Καταλόγου – Catalogue’s Editing:
∆ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης – Dr Anastasios F. Mavrakis
Τελευταία Ενηµέρωση – Last Update: 1 Σεπτεµβρίου 2021 – September 1, 2021
DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 – (generated from ResearchGate)

Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας

Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf

Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας», ξεκίνησε το 2007 σαν µία προσπάθεια να συγκεντρωθεί όλο το επιστηµονικό υλικό που αφορά το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας.
Στόχος του καταλόγου αυτού, είναι να αποτελέσει µία Βάση ∆εδοµένων και ταυτόχρονα εργαλείο στην αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφίας, απόψεων, θέσεων και εµπειρίας όλων των επιστηµόνων, αλλά και του απλού πολίτη, του κατοίκου, του εργαζόµενου και του επισκέπτη της περιοχής.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς: ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών, ∆ιπλωµατικών και Πτυχιακών Εργασιών, Επιστηµονικών ∆ηµοσιεύσεων, Επιστηµονικών Ανακοινώσεων και Τεχνικών Εκθέσεων, οι εργασίες των οποίων δεν συµπεριλαµβάνονται στον «Κατάλογο Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο», να ενηµερώσουν για τα στοιχεία της εργασίας τους τον ∆ρ Αναστάσιο Φ. Μαυράκη, στο e-mail: mavrakisan@yahoo.gr, έτσι ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο.
Με κίτρινη υπογράµµιση επισηµαίνονται οι νέες εγγραφές
Με γαλάζια υπογράµµιση επισηµαίνονται εργασίες σχετικές µε “Φυσικές – Τεχνολογικές Καταστροφές, Σχετικές Οδηγίες και ∆ιαχείριση Αυτών”

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας – Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf [ΕΔΩ]

[Ναυτικός χάρτης του Κόλπου της Ελευσίνας]