Μανιφέστο για μια Πράσινη, Δίκαιη και Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Οικονομία | Οι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ προσυπογράφουν

MANIFESTO FOR A GREEN, JUST AND DEMOCRATIC EUROPEAN ECONOMY – HERE

Μανιφέστο για μια Πράσινη, Δίκαιη και Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Οικονομία

Εισαγωγικό κείμενο

Είναι ένα μανιφέστο που καλεί σε μια βαθιά μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, το οποίο θα δημοσιευθεί εν όψει της έκτακτης συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεών μας που δίνουν οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την επερχόμενη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Αυτό το μανιφέστο θα σταλεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, την Ursula von der Leyen και τους αρμόδιους επιτρόπους, καθώς και σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υποστηρίζοντας αυτό το μανιφέστο, ως εθνικές ή ευρωπαϊκές ΟΚΠ, ακαδημαϊκοί, δεξαμενές σκέψης, συνδικαλιστικές οργανώσεις από διάφορα κράτη μέλη, θα δείξουμε στους ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση που ανοίγει το δρόμο για μια δίκαιη μετάβαση,  δράση για το κλίμα και αποφεύγει τη λιτότητα


Μανιφέστο για μια Πράσινη, Δίκαιη και Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Οικονομία

Φεβρουάριος 2022

Είμαστε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεξαμενές σκέψης και συνδικαλιστικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεντρωθήκαμε για να ζητήσουμε θεμελιώδη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Ο στόχος της οικονομικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απλώς η μείωση του χρέους. Η οικονομία πρέπει να υπηρετεί τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των γενεών και των φύλων, την πραγμάτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τις δίκαιες μεταβάσεις και έναν συστημικό μετασχηματισμό των οικονομιών και των κοινωνιών μας για να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 1,5°C.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπογράφηκε το 1992, και οι νομοθετικές αλλαγές μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, δημιούργησαν αυστηρά δημοσιονομικά όρια που περιορίζουν το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα των κρατών μελών. Ενώ ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών είναι απαραίτητος σε μια νομισματική ένωση, αυτοί οι κανόνες, με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δεν είναι πλέον κατάλληλοι για το σκοπό τους.

Πρώτον, επιβάλλουν επίμονους περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες, μειώνοντας την απασχόληση και τις επενδύσεις. Σε πολλές χώρες τα ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων, εξακολουθούν να είναι σε απαράδεκτα επίπεδα.

Δεύτερον, δεν διασφαλίζουν ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε και να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή μέσω μιας δίκαιης μετάβασης. Το ετήσιο κενό πράσινων επενδύσεων εκτιμήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 520 δισ. ευρώ. Για να καλυφθεί το κενό, θα χρειαστεί σημαντική δημόσια χρηματοδότηση. Η επιβολή αυθαίρετων δημοσιονομικών ορίων καθιστά αυτόν τον στόχο απρόσιτο.

Η επιστροφή στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ – που ανεστάλη κατά τη διάρκεια της κρίσης της Covid-19 – θα μεταφραστεί σε σοβαρές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Η νέα λιτότητα θα έθετε σε κίνδυνο την ανάκαμψη από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19 και θα εκμηδενίσει την πρόοδο που σημειώθηκε χάρη στη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα βαθύνει τις κοινωνικές ανισότητες και θα διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ. Και θα αφήσει πολλούς ανθρώπους και κυβερνήσεις χωρίς επαρκείς πόρους για να συμμετάσχουν στην πράσινη και δίκαιη μετάβαση, επηρεάζοντας τη συνοχή και τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, ζητούμε βαθιά μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμισμένοι δημοσιονομικοί κανόνες θα είναι συνεπείς με τους συμφωνημένους κοινωνικούς, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.

Η ποιότητα των δαπανών είναι ουσιαστική: τα χρήματα των πολιτών πρέπει να δαπανώνται σωστά και να εξυπηρετούν δημοκρατικά καθορισμένους στόχους.

 Ζητούμε κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό του οικονομικού μας μοντέλου, αλλαγή παραδείγματος, τονίζοντας την ανάγκη για σημαντικά αυξημένες δημόσιες επενδύσεις καθώς και για ισχυρή κοινωνική διάσταση της οικονομικής διακυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

 Ζητούμε επίσης μια νέα προσέγγιση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους των κρατών μελών. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά πλαίσια, την ανάγκη αποφυγής της αυτοκαταστροφικής λιτότητας, τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονομιών και τη συσσώρευση δημοσιονομικών κινδύνων.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα –δηλαδή ο αντίκτυπος που θα έχει στους δημόσιους προϋπολογισμούς η ανεπαρκής επένδυση στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής– πρέπει να αποτελούν μέρος των αναλύσεων βιωσιμότητας του χρέους για κάθε χώρα.

Τα ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα, η φορολογία καθώς και η πρόσθετη χρηματοδότηση μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο για την ενεργοποίηση και τον προσανατολισμό των ιδιωτικών επενδύσεων.

Το πιο σημαντικό, οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν τον δρόμο για τη λειτουργία μιας κοινωνικά δίκαιης πράσινης μετάβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει άλλο δρόμο.

Μετάφραση: Καίτη Μυλωνά

Το Μανιφέστο υπογράφουν 154 ΜΚΟ και 123 από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Από την Ελλάδα υπογράφουν: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ NATUREFRIENDS GREECE, ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου/ OIKOPOLIS, Mediterranean Institute for Nature and Anthropos [MedINA], CALLISTO Wildlife and Nature Conservation Society.


Signatories:

 1. Finance Watch, Belgium
 2. The European Trade Union Confederation, Belgium
 3. SGI Europe, Belgium
 4. The European Environmental Bureau, Belgium
 5. Climate Action Network (CAN) Europe, Belgium
 6. Greenpeace EU, Belgium
 7. The European Youth Forum, Belgium
 8. Sustainable Finance Lab, Netherlands
 9. New Economics Foundation, UK
 10. Greentervention, France
 11. Fondation pour la Nature et l’Homme, France
 12. Union Network International-Europa (UNI Europa), Belgium
 13. European Federation of Public Services Unions (EPSU), Belgium
 14. IndustriAll European Trade Union, Belgium
 15. Fédération Européenne des Retraités et Personnes Âgées, Belgium
 16. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Germany
 17. Italian General Confederation of Labour (CGIL), Italy
 18. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST CISL), Italy
 19. UIL Friuli Venezia Giulia, Italy
 20. The Cyprus Workers Confederation (SEK), Cyprus
 21. Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (UATUC-SSSH), Croatia
 22. Unión Sindical Obrera USO, Spain
 23. Confederation of Christian Trade Unions Belgium (ACV-CSC), Belgium
 24. Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), France
 25. The Finnish Confederation of Professionals (STTK), Finland
 26. International Union of Tenants (IUT), Sweden
 27. Naturefriends International, Austria
 28. Naturfreunde, Switzerland
 29. eco-union, Spain
 30. Clean Air Action Group, Hungary
 31. Legambiente, Italy
 32. CEEweb for Biodiversity, Hungary
 33. France Nature Environnement, France
 34. National Youth Council of Ireland, Ireland
 35. CNCD-11.11.11, Belgium
 36. ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System, Portugal
 37. Naturefriends Greece, Greece
 38. Association Justice and Environment, EU
 39. Seas At Risk, Belgium
 40. Youth Express Network , France
 41. Zaļā brīvība, Latvia
 42. Federazione Gruppo Italiano Amici Della Natura, Italia
 43. Lifelong Learning Platform, Belgium
 44. Portuguese National Youth Council, Portugal
 45. MEDASSET – Mediterranean Association to save the Sea Turtles, Greece
 46. SOLIDAR, Belgium
 47. Association For Promotion Sustainable Development, India
 48. Fair Trade Advocacy Office, Belgium
 49. Etopia, Belgium
 50. International Young Naturefriends, Austria
 51. ASUFIN, Spain
 52. TDM 2000 International ETS, Italy
 53. vetoNu, Sweden
 54. Crash Course Economics, Netherlands
 55. Feasta: the Foundation for the Economics of Sustainability, Ireland
 56. Social Platform, Belgium
 57. Deutscher Naturschutzring (DNR), Germany
 58. Green Foundation Ireland, Ireland
 59. Women Engaged for a Common Future International, Netherlands
 60. ATTAC, Spain
 61. NaturFreunde Deutschlands e.V., Germany
 62. Polish Zero Waste Association, Poland
 63. Reset.Vlaanderen, Belgium
 64. Climate Strategy, Spain
 65. Asociación Canarias Archipiélago Sostenible, Spain
 66. Focus Eco Center, Romania
 67. Positive Money Europe, Belgium
 68. Let’s Do It Foundation, Estonia
 69. Eurodiaconia, Belgium
 70. MVO Nederland, Netherlands
 71. The Other Economy, France
 72. Mensa Cívica, Spain
 73. 11 maart beweging, Belgium
 74. The National Youth Council of Latvia, Latvia
 75. 350.org, Europe
 76. Germanwatch e.V., Germany
 77. Lifelong Learning Platform, Belgium
 78. Mediterranean Institute for Nature and Anthropos [MedINA], Greece
 79. Grands-Parents pour le Climat (Belgique francophone), Belgique
 80. Association Green Istria (Udruga Zelena Istra), Croatia
 81. Priatelia Zeme-CEPA, Slovakia
 82. CEE Bankwatch Network, Czech Republic
 83. Studenten voor Morgen, Netherlands
 84. European Environmental Bureau, Belgium
 85. Nyt Europa, Denmark
 86. Netzwerk Gute Wirtschaft, Deutschland
 87. EU Umweltbüro, Austria
 88. National Alliance of Student Organisations in Romania (ANOSR), Romania
 89. CONCORD Europe, Belgium
 90. Fingo – Finnish Development NGOs, Finland
 91. Natuur & Milieu, The Netherlands
 92. Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Netherlands
 93. Bond Beter Leefmilieu, Belgium
 94. Milieudefensie – FoE Netherlands, Netherlands
 95. Environmental Association Za Zemiata – FoE Bulgaria, Bulgaria
 96. PowerShift e.V., Germany
 97. Mouvement Ecologique, Luxembourg
 98. European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, Belgium
 99. Oikopolis, Greece
 100. CALLISTO Wildlife and Nature Conservation Society, Greece
 101. Grüne Wirtschaft, Austria
 102. Aplinkosaugos koalicija (Lithuanian Environmental Coalition), Lithuania
 103. European Students Union, Belgium
 104. Klimaatcoalitie – Coalition Climat BE, België
 105. Citizen’s Climate Europe, Netherlands
 106. SDG Watch Europe, Europe
 107. transform! europe, Belgium
 108. EuroNatur, Germany
 109. Inter Environnement Wallonie, Belgium
 110. Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), Belgium
 111. vzw Climaxi, Belgium
 112. Portuguese National Youth Council, Portugal
 113. Pasaules Dabas Fonds, Latvia
 114. Institut Veblen, France
 115. Eurochild, Belgium
 116. European Sustainable Business Federation, Belgium
 117. Friends of the Earth Europe, Belgium
 118. monneta gGmbH, Germany
 119. Regios eG, Deutschland
 120. AGE Platform Europe, Belgium
 121. Climate Express, Belgium
 122. FiscalFuture e.V., Germany
 123. SÜDWIND, Germany
 124. ActionAid Denmark, Denmark
 125. European Confederation of Cooperatives in Industry and Services, Belgium
 126. Réseau Action Climat, France
 127. OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento, Portugal
 128. Observatori del Deute en la Globalitzacio, Spain
 129. Financial Justice Ireland, Ireland
 130. Wellbeing Economy Alliance (WEAll), UK
 131. Make Mothers Matter (MMM), France
 132. Malta National Youth Council (KNŻ), Malta
 133. VšĮ “Žiedinė ekonomika”, Lithuania
 134. National Youth Council of Slovenia, Slovenia
 135. Friends of the Earth Malta, Malta
 136. AK Europa, Austria
 137. Institut Rousseau, France
 138. Veblen Institute for Economic Reforms, France
 139. Foundation for European Progressive Studies (FEPS), Belgium
 140. Les Econologistes, Belgium
 141. Association pour le Développement des Études Keynésiennes (ADEK), France
 142. The Nevin Economic Research Institute NERI, Ireland
 143. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., Germany
 144. Forum pour la Transition, Belgium
 145. ECCO Think Thank, Italy
 146. Dezernat Zukunft, Germany
 147. Instrat Foundation, Poland
 148. Our New Economy, Netherlands
 149. Transnational Institute (TNI), Netherlands
 150. Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V., Germany
 151. FleXibles – Association for the investigation of a new economy-system, Switzerland
 152. Climate & Company, Germany
 153. Scientists for Future Germany, Germany
 154. Rada mládeže Slovenska, Slovakia

Academics

 1. Olivier Blanchard, MIT, emerite Robert Solow Professor, USA
 2. Steven Keen, University College of London, UK
 3. Siobhan Airey, Trinity College Dublin, Ireland
 4. Philipp Heimberger, Vienna Institute for International Economic Studies, Austria
 5. Hielke Van Doorslaer, Ghent University, Belgium
 6. Guillaume Sacriste, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France
 7. Antoine Vauchez, Université Paris 1 CNRS, France
 8. Thomas Lagoarde-Segot, KEDGE BS, France
 9. David Cayla, Université d’Angers, France
 10. Ramaux Christophe, Université Paris 1, Economistes atterrés, France
 11. Laurence Scialom, University Paris Nanterre, France
 12. Michel Dévoluy, Michel Dévoluy, Professeur honoraire des universités, France
 13. Dominique Plihon, Université Sorbonne Paris Nord, France
 14. Léo Charles, Université Rennes 2, France
 15. Jeremy Leaman, Loughborough University, United Kingdom
 16. Pascal Glémain, Université Rennes 2, France
 17. Roland Pérez, Université Montpellier MRM, France
 18. Werner Raza, EuroMemo Group – European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, Austria
 19. Jorge Uxó, Universidad de Castilla, La Mancha y MacroAFE, Spain
 20. Vivien Schmidt, Boston University, USA
 21. Marek Hudon, Université libre de Bruxelles, Belgium
 22. Marc-Olivier Leclerq, KEDGE Business School, Belgium
 23. Iván H. Ayala, Universidad Rey Juan Carlos, Spain
 24. Seraina Grünewald, Radboud University Nijmegen, Netherlands
 25. David Bokhorst, European University Institute, Netherlands
 26. Marija Bartl, University of Amsterdam, Netherlands
 27. Candida Leone, University of Amsterdam, Netherlands
 28. Irene van Staveren, Erasmus University Rotterdam, Netherlands
 29. Hans Schenk, Utrecht University, The Netherlands
 30. Karen Maas, Impact Centre Erasmus Rotterdam, Netherlands
 31. Luis Reyes Ortiz, KEDGE Business School, France
 32. Herman Wijffels, Utrecht University, Netherlands
 33. Luis Reyes Ortiz, KEDGE Business School, France
 34. Stefano Lucarelli, Università di Bergamo, Italy
 35. Andrea Fumagalli, University of Pavia, Italy
 36. Prof Tim Jackson, University of Surrey, UK
 37. Dirk Ehnts, Fachhochschule Magdeburg-Stendal, Germany
 38. Oriol Roca-Sagalés, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
 39. Javier Asensio, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 40. Gracjan R. Bachurewicz, University of Warsaw, Poland
 41. Daniela Cialfi, University of Studies Gabriele d’Annunzioo Chieti-Pescara, Italy
 42. Andrew Denis, City, University of London, United Kingdom
 43. Jörg Bibow, Skidmore College, United States
 44. Eckhard Hein, Berlin School of Economics and Law, Germany
 45. Richard Murphy, Sheffield University Management School, United Kingdom
 46. Michel Dévoluy, Université de Strasbourg, France
 47. Marie-Annick Barthe, Université de Paris , France
 48. Felix FitzRoy, University of St. Andrews, UK
 49. Martina Metzger, Berlin School of Economics and Law, Germany
 50. Dany Lang, Sorbonne Paris Nord, France
 51. Radhouan Ben Chalbia, Université de Sousse, Tunisie
 52. Jan Priewe, HTW Berlin – University of Applied Sciences, Germany
 53. Sergio Rossi, University of Fribourg, Switzerland, Switzerland
 54. Milka Kazandziska, Jacobs University Bremen, Germany
 55. Luiss Roma, Luiss Roma, Italy
 56. Rosaria Rita Canale, University of Naples “Parthenope”, Italy
 57. Pier Giorgio Ardeni, University of Bologna, Dept. of Economics, Italy
 58. Roberto Veneziani, Queen Mary University of London, United Kingdom
 59. Johannes Schmidt, Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany
 60. Constantin Gurdgiev, Monfort College of Business, University of Northern Colorado, United States
 61. Abderrahim Taamouti, University of Liverpool, United Kingdom
 62. Muhammad Ali Nasir, University of Leeds, United Kingdom
 63. Habib Ahmed, Durham University, United Kingdom
 64. Marcus Miller, Department of Economics, University of Warwick, United Kingdom
 65. Dario Guarascio, Sapienza University of Rome, Italy
 66. Hansjörg Herr, HWR Berlin (Berlin School of Economics and Law), Germany
 67. Mark Blyth, Brown University, United States
 68. Mario Morroni, University of Pisa, Italy
 69. Jesus Ferreiro, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Spain
 70. Rick van der Ploeg, University of Oxford, United Kingdom
 71. Emanuele Leonardi, University of Bologna, Italy
 72. José A. Pérez Montiel, University of the Balearic Islands, Spain
 73. Pompeo Della Posta, Università di Pisa, Italy
 74. Eugenio Caverzasi, Università degli Studi dell’Insubria, Italy
 75. Christina Teipen, HWR Berlin (Berlin School of Economics and Law), Germany
 76. Jacek Schindler, University of Wroclaw, Poland
 77. Yannis Dafermos, SOAS University of London, UK
 78. Jakob Hafele, University of Linz, Germany
 79. Gustav A. Horn, Universität Duisburg Essen, Germany
 80. Deepa Govindarajan Driver, University and College Union, United Kingdom
 81. Thorvald Grung Moe, Levy Economics Institute, Norway
 82. Michael Roos, Ruhr-Universität Bochum, Germany
 83. Maria Nikolaidi, University of Greenwich, United Kingdom
 84. Antonio Rodriguez Gil, University of Leeds, United Kingdom
 85. Rainer Geiger, University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne, France
 86. Marc Lavoie, University Sorbonne Paris Nord, France
 87. Michel Santi, HEC Paris, Switzerland
 88. Wimar Bolhuis, Leiden University, Netherlands
 89. Malcolm Sawyer, University of Leeds, United Kingdom
 90. Francesco Martucci, Francesco Martucci, France
 91. Mauricio Rezende Dias, Lisbon University, Portugal
 92. Philippe Quirion, CNRS, France
 93. Jacques Généreux, Sciences Po-Paris, France
 94. Daniel Mügge, University of Amsterdam, Netherlands
 95. David Barkhausen, Institute for Political Science, Heidelberg University, Germany
 96. Jens van ‘t Klooster, University of Amsterdam, Netherlands
 97. Nikolaos Karagiannis, Winston-Salem State University, United States
 98. Servaas Storm, Delft University of Technology, Netherlands
 99. David F Hendry, Nuffield College, Oxford University, United Kingdom
 100. Kate Raworth, University of Oxford, UK
 101. Thierry Mertens, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
 102. Miquel-Àngel Garcia-López, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
 103. Grégoire Wallenbornn, Université Libre de Bruxelles, Belgium
 104. Ozlem Onaran , University of Greenwich , UK
 105. Francesco Corti, University of Milan, Italy
 106. Florian Ranft, Queen Mary University of London, Germany
 107. Annamaria Simonazzi, Fondazione Giacomo Brodolini, Italy
 108. Olga Mikheeva, University College London, UK
 109. Michael Jacobs , Sheffield Political Economy Research Institute, University of Sheffield, UK
 110. Lisa Herzog, University of Groningen, Netherlands
 111. Dominique Meda, Universite Paris Dauphine, France
 112. Same, Isabelle Ferreras , Belgium
 113. Rogier Claessen, Utrecht University, Netherlands
 114. Hielke Vandoorslaer, Ghent University, Belgium
 115. David Rinaldi, David Rinaldi, Université Libre de Bruxelles, Belgium
 116. Daniela Gabor, University of West England, Bristol, UK
 117. Nik de Boer, University of Amsterdam, Netherlands
 118. Mike Doak, University of Cumbria , United Kingdom
 119. Amandine Crespy, Université libre de Bruxelles, Belgium