Ανάλυση / SWOT ANALYSIS

Ανάλυση / SWOT ANALYSIS: Για να διαμορφωθεί η µμακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης σε σχέση µε τον ανταγωνισμό καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που διαφαίνονται στο επιχειρησιακό της περιβάλλον. Η αποτύπωση αυτή είναι ευρέως γνωστή ως ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis). (Πανεπιστήμιο Πατρών – Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης) https://bit.ly/3Mn8kaj