Γενετική/ Genetics

Γενετική/ Genetics: κλάδος της βιολογίας, της βοτανικής και της ζωολογίας που ασχολείται με τη μελέτη της κληρονομικότητας και της ποικιλομορφίας γενικά των ζωντανών οργανισμών, των φυτών και των ζώων αντίστοιχα. Γενετικό υλικό – genetic material : κάθε είδους φυτικό, ζωϊκό, μικροβιακό ή άλλης προέλευσης υλικό που περιέχει λειτουργικές μονάδες κληρονομικότητας (Φ.Ε.Κ. 2383Β/2014).