Δάση αισθητικά/Aesthetic forests

Δάση αισθητικά/Aesthetic forests: χαρακτηρίζονται έτσι δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εθνικών δρυμών, έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστικήν σημασίαν, ως και τοιαύτην επιβάλλουσιν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού των κάλλους (ΝΔ 996/1971 – Φ.Ε.Κ. 192Α/1971).